Jak napisa? przemow? pogrzebow??

?mier? bliskiej osoby bez wzgl?du na sytuacj? i wiek jest ogromn? strat? i bolesnym ciosem. Mimo ?wiadomo?ci, ?e czas leczy rany i ?e taka jest kolej rzeczy, cierpimy i nic tego nie zmieni. Szczególnie trudne jest przezwyci??enie ?alu po stracie i zaplanowanie pogrzebu. Przy nat?oku formalno?ci musimy pomy?le? nie tylko o fizycznym, ale i duchowym po?egnaniu bliskiej osoby.

Bez w?tpienia wa?n? cz??ci? ceremonii jest wyg?oszenie przemowy na cze?? zmar?ego. Osoba, na której ci??y ten obowi?zek a zarazem zaszczyt, zazwyczaj jest stawiana w dosy? trudnej sytuacji. Ka?dy z nas wie, ?e pogrzeb jest niew?tpliwie bardzo emocjonalnym wydarzeniem i ka?dy z nas ró?nie go prze?ywa, dlatego te? w dalszej cz??ci tekstu chcia?bym przedstawi? kilka przydatnych rad, które (mam nadziej?) pomog? nam przygotowa? si? jak najlepiej do swojej roli.

Na pocz?tku warto si? zastanowi? si? nad ogóln? charakterystyk? dobrej mowy pogrzebowej. Jest ona pochwalnym przemówieniem i wspomnieniem zmar?ego, wyg?aszana zazwyczaj przez blisk? mu osob?. Ma na celu przypomnienie nam dobrych chwil sp?dzonych wspólnie z ?egnan? osob?, jej ziemskich zas?ug i tego, co zostawi po sobie na tym ?wiecie w naszych sercach. Dobra mowa po?egnalna powinna akcentowa? pozytywne wydarzenia i sytuacje zwi?zane ze zmar?ym.         

Przemówienia pogrzebowe mog? by? pisane na ró?ne sposoby. W jednych k?adziony jest nacisk na ukazanie zas?ug i osi?gni?? zmar?ego. Inne z kolei mog? przywo?ywa? zabawne i humorystyczne momenty, które niew?tpliwie roz?aduj? troch? napi?cie i rozlu?ni? ?a?obników. Warto jednak osi?gn?? pewien kompromis i po??czy? obie koncepcje. ?mier? przecie? nie powinna by? powodem do smutku.

Aby przygotowa? dobr? mow? po?egnaln? powinni?my zagospodarowa? troch? czasu na jej przygotowanie. Nie mo?e by? ona pisana „na kolanie” lub wymy?lana na poczekaniu. ?atwo wtedy o wpadk? czy pomini?cie wa?nych szczegó?ów, co mo?e skutkowa? zranieniem uczu? najbli?szych. Warto przygotowa? par? informacji biograficznych Np. dok?adny wiek, data urodzenia i zgonu, przyczyna ?mierci itp.. Powinni?my równie? si? skonsultowa? z rodzin? co do tre?ci mowy. Ich sugestie mog? by? bardzo przydatne i pozwol? unikn?? niejasnych sytuacji.

Inaczej b?dzie wygl?da? nasze przemówienie, gdy byli?my krewnymi zmar?ego a inaczej, gdy mieli?my z nim kontakt w pracy lub na studiach. Warto wtedy skupi? si? na dobrych wspomnieniach, wspólnych chwilach sp?dzonych z ?egnan? osob?. Mo?esz wspomnie? jak bardzo zaufanym przyjacielem czy solidnym pracownikiem by? zmar?y. Pami?taj równie?, aby pisa? prawd? i nie umieszcza? w swoim przemówieniu pó?prawd czy k?amstw.

Nie wszyscy mamy dar mówcy. Towarzysz?ca nam trema i emocje zwi?zane ze strat? bliskiej osoby na pewno nie u?atwiaj? wyst?pienia przed spor? liczb? s?uchaczy, tym bardziej  ?e du?? ich cz??? w mniejszym lub wi?kszym stopniu znamy. Warto zatem przygotowa? swoje przemówienie na kartce. Doda to nam pewno?ci siebie i pozwoli unikn?? ró?nych b??dów.

Du?ym u?atwieniem w pisaniu mowy b?dzie trzymanie si? pewnego schematu. Pogrzeb nie jest konkursem recytatorskim i nikt nie b?dzie oczekiwa? od nas artystycznego wyst?pu. Trzymanie si? pewnego schematu pozwoli zachowa? spokój i skupienie, a tre?? b?dzie bardziej przejrzysta i ?atwiejsza do odbioru.

Poni?ej znajduj? si? trzy g?ówne punkty dobrego przemówienia pogrzebowego:

WPROWADZENIE-Na pocz?tku mo?emy zawrze? informacje, na jakim stopniu znajomo?ci pozostawali?my ze zmar?ym lub jak go poznali?my. Mo?na te? wspomnie? o zabawnych lub wartych uwagi sytuacjach lub wydarzeniach, które w pó?niejszym okresie cz?sto wspominali?cie lub które jeszcze bardziej wzmocni?y wasz? znajomo??. Pami?tajmy równie?, ?e niektórzy obecni na uroczysto?ci pogrzebowej mog? w mniejszym ni? my stopniu zna? zmar?ego. Warto zatem przedstawi? w bardziej ogólnym charakterze przedstawi? ?egnan? osob?.

ANEGDOTA-T? cz??? przemówienia mo?emy wype?ni? przyk?adowo jak?? histori? zwi?zan? z nami i zmar?ym. Dobrze by?oby, gdyby ukaza?a dobre cechy lub Np. radosne usposobienie ?egnanego. Rozbudzi to ciep?e my?li ?a?obników o zmar?ym i by? mo?e pozwoli cho? na chwil? zmniejszy? ból po jego stracie.

ZAKO?CZENIE- To najtrudniejsza cz??? mowy pogrzebowej. Powinna da? chocia? odrobin? pociechy dla bliskich, zatem warto postara? si? o odpowiedni dobór s?ów.  Powinni?my w niej wspomnie? o istotnych rzeczach czy czynach, którymi zmar?y zas?u?y? si? dla ?wiata. Ci??ko w paru s?owach zawrze? sens ?ycia osoby, dlatego te? powinni?my dok?adnie przemy?le?, co w ?yciu zmar?ego by?o najwa?niejsze.

Pomocne b?d? równie? wskazówki, które u?atwi? nam odpowiednie przygotowanie i pó?niejsze wyg?oszenie naszego przemówienia:

Nie rozwlekaj si? - Mowa po?egnalna nie powinna przekracza? 5 minut.

Przeczytaj inne przemowy - Ka?dy potrzebuje inspiracji, dlatego te? warto zapozna? si? z innymi wyst?pieniami(przyk?adowo w Internecie, filmach itp.)

Nie bój si? emocji - Pogrzeb to jedna z nielicznych okazji, gdzie nie powinni?my ba? si? okazywa? uczu?.

Zachowaj szacunek - Pami?tajmy o tym, ?e dobry zwyczaj nie pozwala ?le mówi? o zmar?ych, powstrzymajmy si? równie? od nieodpowiednich ?artów.

Prze?wicz przemow? - S?usznym posuni?ciem b?dzie prze?wiczenie z bliskimi wyst?pienia, co pozwoli sprawdzi? si? w tremuj?cej sytuacji i wyeliminowa? ewentualne b??dy.

Zarezerwuj czas na przygotowania - Czeka nas bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego powinni?my si? do niego solidnie przygotowa?, a po?piech na pewno nam nie pomo?e.

Pracuj etapami - Zacznij od notatek w brudnopisie, rozwa? ka?dy swój pomys?, aby potem stworzy? z tego ostateczn? wersj?.

B?d? szczery - Brak zdolno?ci pisarskich mo?emy nadrobi? swoj? autentyczno?ci?, nasze przemówienie ma wywo?ywa? emocje.


Mimo du?ego obci??enia psychicznego i sporej ilo?ci pracy, któr? musimy w?o?y? w przygotowania do naszej roli, powinni?my si? czu? zaszczyceni i docenieni. ?ycz? jak najlepszego wywi?zania si? z powierzonego obowi?zku.

Adam Garbowski


Komentarze