Ile kosztuje pogrzeb?

Odpowied? na pytanie zawarte w tytule wi??e si? z kilkoma czynnikami. G?ównie od zasobno?ci Naszego portfela. Nie uda si? ukry?, i? od wielu lat wzrost cen wszystkich artyku?ów odbi? si? równie? na cenach us?ug pogrzebowych. Ka?dy przecie? potrzebuje jako? przetrwa? na trudnym rynku pracy, mie?, za co kupi? potrzebne materia?y. Ludzka wycena swoich umiej?tno?ci równie? posz?a zdecydowanie w gór?. Niestety wszystko odbija si? na kliencie. Czyli Nas, zwyk?ych, szarych Kowalskich, którzy nie do??, ?e prze?ywaj? g??boko ?mier? bliskiej osoby, to jeszcze musz? w sobie znale?? si?? na za?atwienie spraw natury „formalnej”.

Zasi?ek pogrzebowy, który wyp?aca Nam ZUS, aktualnie wynosi 6 487,20 z?. Kwota ta, chocia? systematycznie zwi?kszana przez kilka ostatnich lat, zostanie prawdopodobnie nied?ugo zmniejszona (do oko?o 4 tysi?cy).

Wed?ug internautów, którzy teori? „pogrzebowych finansów” zweryfikowali z rzeczywisto?ci?, pogrzeb poni?ej kwoty 4 500 z? jest trudny do zrealizowania. Najlepiej wszystko przemy?le? z spokojem (zw?aszcza ludzie mniej zamo?ni), jednak emocje, które zawsze towarzysz? temu zdarzeniu, utrudniaj? ten proces. Niektóre osoby jak pani Krystyna zrezygnowa?y z stypy, ?eby obni?y? koszty – „Nie sta? mnie na wszystkie luksusy. Musia?am sama zorganizowa? styp? u siebie w domu, kameralnie, tylko dla najbli?szej rodziny.”

Wycen? pogrzebu zajmuj? si? profesjonalne firmy. W swoich cennikach z pewno?ci? znajdzie si? odpowiednia oferta. Jest to najdro?sze rozwi?zanie, nic dziwnego, bowiem specjali?ci odci??aj? Nas z pewnych obowi?zków. Dla tych, którzy licz? ka?d? z?otówk?, czeka g?szcz operacji organizacyjnych oraz logistycznych, w których musz? si? odnale??. Zaczynaj?c od konstrukcji samej trumny (od 600 do nawet 5 tys. z?otych, zale?nie od materia?u), a? po kamieniarza i us?ugi na cmentarzu (nast?pnych kilka tysi?cy z?otych + karawan, autobus – ok. 500 z?). A dochodz? do tego warto?ci mniejsze, jednak w sumie nie mniej bolesne dla Naszego portfela (Ksi?dz + msza, oko?o 200-400 z?; nekrologi, odr?czne za darmo, drukowane 50 z?; odpowiednie ubranie zmar?ego; wie?ce, od 50z? do 120z?). Prawie zawsze ?a?obnik dok?ada do tych operacji od kilkuset z?otych, do nawet kilku tysi?cy. Na wsi bardzo modne zawsze jest „godne” po?egnanie zmar?ego, bo przecie? jak tu inaczej, co s?siedzi powiedz?? Tym sposobem zaci?gamy kolejne po?yczki, co z pewno?ci? odbije si? na Naszym samopoczuciu, zdrowiu psychicznym. Ko?o si? zamyka.

Trzeba w dalszym ci?gu pami?ta?, ?e chocia? sprawa wydaje si? delikatna, to przedstawiciele firm nie b?d? mieli skrupu?ów, ?eby obdziera? Nas z ka?dej z?otówki! Musimy pilnowa? i dowiadywa? si? informacji z ró?nych ?róde?. Nic tak dobrze nie robi dla klienta jak konkurencja us?ugodawców.

 Nic dziwnego, ?e wielu ludzi szuka oszcz?dno?ci. Coraz modniejsze staj? si? us?ugi kremacji cia?a. (550 z?, urna 440 z?, kwaterka w ?cianie na cmentarzu od 1200 do 1500 z?otych). Najcz??ciej wtedy korzysta si? z prostej, taniej trumny, wie?ców, kwiatów. Koszty karawanu mo?emy sobie odliczy?. Urn? mo?emy przewie?? sami, poniewa? jest niewielkich gabarytów.

Z pewno?ci? wszystkie zabiegi „pogrzebowo-organizacyjne” jeszcze nie jednemu cz?owiekowi dadz? w ko??. Nasz rz?d chce ci?? wydatki na zasi?ek pogrzebowy, coraz trudniej b?dzie Nam dysponowa? tak skromnym bud?etem. Wszystkie oszcz?dno?ci kiedy? si? ko?cz?, a my zostajemy z tym problemem sami. Nie mamy jak si? przygotowa?, gdy? ?mier? przychodzi zawsze niespodziewanie. Jest to wielkie wyzwanie dla Naszej psychiki. Wsparcie najbli?szych b?dzie niezb?dne. Miejmy nadziej?, ?e nadejd? nied?ugo lepsze czasy i ka?dy b?dzie móg? stwierdzi? „pogrzeb by? godny i profesjonalnie zorganizowany, a ja nic nie musia?em dop?aca?”.

Grzegorz So?tysik


Komentarze