Kremacja (spopielenie) zw?ok ludzkich

S?owo kremacja pochodzi z j?zyka ?aci?skiego(?ac. Cremare – spali?). Jest form? pogrzebu zw?ok zmar?ego, polegaj?ca na spaleniu cia?a, znana i uznawana przez wiele religii. To równie? najstarszy zwyczaj chowania zmar?ych, znany w ju? neolicie. W przedchrze?cija?skich czasach s?owianie odziewali zmar?ych w najlepsze szaty, bi?uteri? i przedmioty codziennego u?ytku szczególnie bliskie nieboszczykowi. Spalenie zw?ok odbywa?o si? na stosie, prochy zazwyczaj umieszczano w glinianych urnach zwanych popielnicami, które pó?niej zakopywano w grobach.

Obecnie przygotowanie zw?ok do kremacji odbywa si? podobnie jak w przypadku pochówku tradycyjnego, mo?na jednak zrezygnowa? z typowego ubioru zmar?ego i owin?? jego cia?o tak zwanym ca?unem. Cia?o zmar?ego sk?adane jest do specjalnej trumny kremacyjnej pozbawionej farby, lakieru i uchwytów. Nie powinny w niej si? znajdowa? rzeczy, które mog?yby zak?óci? przebieg kremacji (Np. zegarki, rozruszniki serca, telefony komórkowe itp.) . Nowoczesna kremacja odbywa si? w piecu kremacyjnym. Jego konstrukcja oparta jest na zasadzie wielokrotnego odzyskiwania ciep?a. Temperatura w komorze osi?ga od 800 do 1200 stopni Celsjusza. Proces spopielenia zw?ok trwa oko?o godziny. Urz?dzenie wprowadzaj?ce usytuowane jest tak, aby rodzina i bliscy mieli mo?liwo?? obserwacji wprowadzania zw?ok do komory spalania. Przed umieszczeniem w urnie, prochy osoby s? jeszcze rozdrabniane w odr?bnym urz?dzeniu. Po spopieleniu rodzina zmar?ego otrzymuje ?wiadectwo kremacji.

Aby dokona? spopielenia zw?ok, wymagane s? dokumenty: skrócony odpis aktu zgonu, kserokopi? karty zgonu, zlecenie spopielenia, a w przypadku kremowania szcz?tków - za?wiadczenie o ich pochodzeniu. Ceremonia pogrzebowa zwi?zana z kremacj? zw?ok zazwyczaj przebiega w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest kremacja i po?egnanie w ci?gu 24 godzin od nast?pienia zgonu, nast?pnie pochówek urny w dniu nast?pnym lub innym dogodnym dla rodziny. Urn? z prochami umieszcza si? w kolumbarium lub wykupionym miejscu na polu urnowym. S? jednak odst?pstwa od tego stanu rzeczy. Statystycznie prochy co dziesi?tego zmar?ego nie trafiaj? na cmentarz. Zgodnie z jego ?yczeniem lub wol? bliskich rozsypywane s? one w lesie, morzu czy pobliskim ogrodzie. Znane s? równie? przypadki z innych krajów, kiedy to prochy zmar?ego rozsypywane s? nad okolic? ze specjalnie przygotowanej rakiety, jednak polskie prawo zabrania tego typu dzia?a?.

Pod wzgl?dem ekonomicznym kremacja jest bardziej op?acalna ni? tradycyjne chowanie zw?ok. Przyk?adowo ceny trumien wahaj? si? w granicach 1000-3000 PLN. Za najta?sz? urn? zap?acimy 200, a za najdro?sz? ponad 1000 PLN. Oczywi?cie podczas spalenia zw?ok wymagana jest te? trumna kremacyjna, jednak jej cena to oko?o 500 PLN.  Koszt samej kremacji ró?ni si? w zale?no?ci od miasta i odleg?o?ci, na jak? zw?oki b?d? musia?y by? przetransportowane do najbli?szego zak?adu kremacyjnego. Waha si? on w granicach 1000 PLN. Miejsce w kolumbarium kosztuje oko?o 3000 PLN, jednak na pewno jest ta?sze od przyzwoitego pomnika. Równie? wykopanie grobu na urn? jest ta?sze. Jak ju? wcze?niej zosta?o wspomniane, prochy zmar?ego mog? by? rozsypane zgodnie z wol? jego lub rodziny, wtedy koszt jest znacznie ni?szy. Wiele osób jest zwolennikami kremacji ze wzgl?du na brak miejsca na cmentarzach i wiele obowi?zków podczas piel?gnacji zwyk?ego grobu.

Kremacja zw?ok jest ró?nie postrzegana przez poszczególne systemy religijne. W jednych palenie zw?ok jest norm?, w innych surowo zakazane.

Chrze?cijanie pocz?tkowo nie pochwalali praktyki kremacji zw?ok gdy? cia?o i dusza stanowi? jedno??. Przeciw spalaniu zw?ok przemawia?o równie? u?wi?cenie cia?a sakramentami, kremacja jako poga?ski sposób pochówku a tak?e tradycyjne pochowanie Jezusa. W latach sze??dziesi?tych ubieg?ego wieku Ko?ció? Katolicki pozwoli? na kremacj? zw?ok pod warunkiem, ?e nie jest ona manifestacj? braku wiary w zmartwychwstanie ( Kodeks Prawa Kanonicznego: Kanon 1176 § 3. Ko?ció? usilnie zaleca zachowanie pobo?nego zwyczaju grzebania cia? zmar?ych. Nie zabrania jednak kremacji, je?li nie zosta?a wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrze?cija?skiej.). Ko?ció? Protestancki w mniej konserwatywny sposób podchodzi do sprawy kremacji. Znacznie wcze?niej zezwoli? na palenie cia? zmar?ych, pierwsze krematoria w krajach protestanckich powsta?y w drugiej po?owie XIX wieku. Do przeciwników kremacji zaliczaj? si? m.in. mormoni. Stanowczy zakaz palenia zw?ok maj? równie? wyznawcy Ko?cio?a Prawos?awnego. Duchowni prawos?awni nie odprawiaj? religijnych obrz?dów nad skremowanymi zw?okami, gdy? jest to oznaka niewiary w zmartwychwstanie. Oczywi?cie w wyj?tkowych okoliczno?ciach s? dopuszczane wyj?tki jak Np. zarazy, epidemie, wojny itp..

Muzu?manie nie dopuszczaj? kremacji ze wzgl?du na fakt, ?e cia?o zmar?ego musi by? po ?mierci u?o?one g?ow? w stron? Mekki. W przypadku spalenia nie b?dzie to fizycznie mo?liwe.

W Hinduizmie kremacja jest rzecz? zwyczajn?. Cia?o zmar?ego nale?y spali?, aby u?atwi? uwolnienie duszy od cia?a, które jest tylko chwilowym miejscem cierpienia wiecznej duszy. Wyj?tkami s? dzieci poni?ej pi?ciu lat, których zw?oki wrzucane s? do rzek lub jezior a tak?e sannjasini i transseksuali?ci - ich zw?oki zakopywane s? w ziemi.

Równie? Buddyzm traktuje kremacj? jako normalny stan rzeczy. Ukazuje ona przemijalno?? i nietrwa?o?? egzystencji.


Komentarze


marta-belgia: to cos normalnego, po co nieboszczykowi te ogromne pomniki, to tylko strata pieniedzy a przede wszystkim brak miejsca;lepiej by bylo gdyby ludzie pomysleli o kremacji ;

5 marca 2012, godzina 07:52:00

Agnieszka: Z punktu widzenia religii - dlaczego kremacja ma być oznaką niewairy w zmartwychwstanie? Jesli mi to ktoś w stanie wytłumaczyć z punktu widzenia nauki kościoła?

17 kwietnia 2012, godzina 16:51:35

emerytka zdecydowana na kremacje bo jest poprostu tansza: Nie rozumiem,ze cialo i dusza to jedno a przeciez w chwili smierci dusza opuszcza cialo.To dusza jest najwazniejsza a cialo? no coz z prochu powstales w proch sie obrocisz.Nie rozumiem tego,szkoda,ze takie zawile tlumaczenia,ze nad prochami to sie ksiadz nie modli itd.O cos to chodzi ale tylko duchowni wiedza.A jak nie wiesz o co chodzi to chodzi o pieniadze

24 maja 2012, godzina 20:26:29