Jakie kwiaty wybra? na pogrzeb? Wie?ce pogrzebowe, wi?zanki.

W tak trudnej i przykrej sytuacji, jak? jest pogrzeb, kwiaty na pogrzeb s? nie tylko elementem ozdobnym ale pomagaj? wytworzy?  podnios?? atmosfer?. Istnieje tradycja wysy?ania kwiatów do domu najbli?szej rodzinie zmar?ego.  Jest to subtelny i taktowny sposób wyra?enia wspó?czucia. Zawsze przynosimy je na pogrzeb, aby potem zdobi?y trumn?  i grób.

Wie?ce i wiazanki pogrzebowe s? dobrym sposobem wyra?enia tego , czego nie mo?emy powiedzie? s?owami.  Pokazujemy przez nie swoj? sympati? i trosk?.  Jednocze?nie przekazujemy swój szacunek dla zmar?ego.

Warto rozwa?y? kilka faktów przed wyborem odpowiednich kwiatów. Przede wszystkim nale?y wzi?? pod uwag? stopie? relacji , jaka  ??czy?a  Ci? ze zmar?? osob? . Równie wa?ny jest w tym przypadku rodzaj wi?zi z Jej rodzin?.  Najwi?ksze i te najbardziej okaza?e kwiaty  przynosz? najbli?si.  Powinni?my wi?c dostosowa? rodzaj wi?zanki do naszego „statusu” w kr?gu osób obecnych na pogrzebie - obecnie rozwini?ta florystyka pogrzebowa oraz szeroki wachlarz obejmuj?cy kompozycje kwiatowe na cmentarz pozwala na wybór dowolnej formy. Pozwólmy rodzinie i najbli?szym okaza? swój ?al , w taki sposób, aby nie zdominowa?  uroczysto?ci, dla nich przecie? najwa?niejszej.

Je?li  nale?ymy do kr?gu najbli?szych cz?sto zamawiamy wieniec z wplecion? mi?dzy kwiaty wst?g? z krótkim tekstem po?egnania, podpisuj?c si?  imionami. Wie?ce wokó? trumny pozwalaj? j? ozdobi? i nieco z?agodzi? surowo?? otoczenia. S?  symbolem wiecznego ko?a ?ycia.

Jakie kwiaty wybra??

Wi?zanki pogrzebowe najcz??ciej tworzone s? z nast?puj?cych ro?lin:

- ró?e

- go?dziki

- lilie

-gerbery

-astry

-mieczyki

-chryzantemy

Czerwona ró?a niesie symbol mi?o?ci, szacunku i odwagi. Chryzantemy to kwiaty, które oznaczaj? ?a?ob? i ?al. Wyra?aj? te? sob? wspó?czucie. Bia?a lilia symbolizuje spokój i niewinno??, wskazuj?c, ?e te rzeczy zosta?y przywrócone duszy, która odesz?a.  Go?dziki to te?  klasyczny wybór, s? to typowe kwiaty kupowane na okoliczno?? pogrzebu.

Jaki kolor jest najw?a?ciwszy?

Poniewa? kwiaty tworz? nastrój i mog? wywo?ywa? ró?ne uczucia , warto zastanowi? si? nad tym, czy  kupiony bukiet jest na pewno odpowiedni na t? specyficzn?  okazj?. W polskiej tradycji kierujemy si? raczej rodzajem a nie barw? ro?lin. Mo?e warto jednak , cho?by dla okazania swojego zaanga?owania, postara? si? o staranny dobór wi?zanki?  Kolory ,  które s? na tyle klasyczne a jednocze?nie eleganckie to purpura, fiolet, be? czy biel. Du?o odpowiedniejsze wydaj? si? barwy pastelowe, stonowane. Wie?ce pogrzebowe krzykliwe i bardzo intensywne zdecydowanie nie s? dobrym wyborem.

Jak?

Najcz??ciej kupujemy kwiaty w wi?zance.  Kwiaciarnie oferuj? ogromny wybór gotowych  kompozycji. Ciekawym pomys?em jest jednak samodzielny dobór ro?lin w bukiecie. Mo?emy kierowa? si? upodobaniami osoby zmar?ej. Je?li wiemy, ?e lubi?a okre?lony rodzaj kwiatów bardzo ?adnym gestem jest przyniesienie na pogrzeb z?o?onej z nich wi?zanki.

Mo?emy kupi? równie? kwiaty w koszu. S? równie uroczyste i zapewne trwa?e - mo?emy równie? szuka? takich, które wygl?daj? jak stroiki na wszystkich ?wi?tych.

Je?li jeste?my dalsz? rodzin? , lub nasze kontakty ze zmar?ym by?y mniejsze ze wzgl?du na stopie? relacji czy znajomo?ci, mo?emy przynie?? zwyk?e, ci?te kwiaty. S? równie ?adnym gestem, pokazuj?cym nasz? pami?? i szacunek. Jednocze?nie ich subtelno?? wyra?a w?a?ciwie nasze uczucia.

Warto podkre?li?, ?e pogrzeb jest sytuacj?, w której  regu?y nie maj? obowi?zuj?cej racji bytu, je?li  strata dotyczy nas bezpo?rednio. Nikt nie wymaga od nas przestrzegania konkretnych zasad, poniewa? jest to prze?ycie osobiste, pozbawione statusu wydarzenia towarzyskiego.

Marta Rojewska


Komentarze