Wszystkich ?wi?tych

Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych przypada na 1 listopada. Jest to ?wi?to ko?cielne – rzymskokatolickie.  Warto podkre?li?, ?e ma ono charakter pozytywny . Przed?u?a i podkre?la pami?? o ludziach , którzy dla Ko?cio?a s?  ?wi?ci. Jest to dzie?, w którym  wierni ciesz? si? z trwa?o?ci kultu osób zas?u?onych dla religii a tak?e tych, który w swoim ?yciu realizowali jej za?o?enia. Czci si? wtedy imiona tych, którzy oficjalnie zostali uznani za ?wi?tych a tak?e  nieznanych wiernych, b?d?cych równie? zbawionymi.

?wi?to ma swój historyczny rodowód ju? w okolicach IV wieku. Wywodzi si? z kultu oddawanego m?czennikom. W pocz?tkach chrze?cija?stwa pami?? o tych, którzy gin?li za wiar? by?a bardzo wa?na. M?oda religia akcentowa?a w ten sposób si?? swojej wspólnoty i po?wi?cenie jej cz?onków. Ju? w III wieków zacz??a upowszechnia? si? tradycja przenoszenia relikwii i szcz?tek m?czenników do ?wi?ty? i oddawanie im czci. Jednocze?nie ka?da ma?a, lokalna wspólnota chrze?cija?ska posiada?a spis swoich zas?u?onych bohaterów, którzy po?wi?cili ?ycie w imi? Chrystusa.  Zwyczaje takie mia?y miejsce w Antiochii, b?d?cej w owym czasie jednym z  centrów  kulturalnych , handlowych, politycznych  i religijnych basenu morza ?ródziemnego.

Historia umiejscawia pocz?tek obchodów ?wi?ta w roku 1610. Wtedy to papie? Bonifacy IV kaza? z?o?y? wszystkie relikwie do Panteonu - staro?ytnej ?wi?tyni poga?skiej. Odt?d sta?a si? ona  ko?cio?em pod wezwaniem Matki Boskiej M?czenników (Santa Maria ad Martyres ). Z tym w?a?nie wydarzeniem wi??e si? pocz?tek rzymskiego ?wi?ta Wszystkich ?wi?tych.  Najpierw obchodzone by?o  1.  maja. W VIII wieku przeniesiono je na 1 listopada a w ko?cu IX wieku Papie? Grzegorz IV uczyni? ten dzie? uroczysto?ci? ku czci nie tylko m?czenników ale i wszystkich ?wi?tych Ko?cio?a Katolickiego.

Obecnie  podczas Wszystkich ?wi?tych powszechnie odwiedza si? groby bliskich. Dzieje si? tak zapewne dlatego, ?e pa?stwo uczyni?o ten dzie? wolnym od pracy, co stanowi okazj? do podró?y na cz?sto odleg?e cmentarze. Niewiele osób wie, ?e  to ?wi?to  o charakterze  religijnym. Zaraz po nim nast?puj? Zaduszki, które czyni? pocz?tek listopada okresem refleksji i zadumy nad przemijaniem a tak?e czasem pami?ci o bliskich zmar?ych.

W Ko?ciele g?ówn? uroczysto?ci? jest wieczorna procesja ze stacjami.  Odbywaj? si? równie? specjalne msze w intencji ?wi?tych.

Istnieje równie? ,znana wszystkim ale stosunkowo nowa  tradycja  wydobywania z my?li o przemijaniu i ?mierci pierwiastków makabrycznym i potwornych . Przyby?e z Ameryki Halloween  bazuje na poga?skim ?wi?cie Celtów. Noc  31 pa?dziernika by?a wed?ug starych wierze? czasem przenikania si? ?wiata ?ywych z za?wiatami. Tradycja Halloween ma wi?cej wspólnego z polskimi  Zaduszkami ale obchodzone jest tu?  przed Wszystkich ?wi?tych.

Marta Rojewska


Komentarze