Jak wyczy?ci? grˇb: czyszczenie i sprz?tanie grobˇw

Nagrobki s? miejscami pami?ci. Chcieliby?my, by wspomnienie o naszych zmar?ych krewnych, przyjacio?ach, dzieciach czy rodzicach pozosta?o niezmienione. Niestety, pomniki które postawili?my bliskim niszczej? nara?one na szkodliwe dzia?anie ?rodowiska zewn?trznego. Nast?puj?ce po sobie pory roku, wahania temperatur, deszcz, zanieczyszczenie powietrza, promienie UV, ?nieg, a przede wszystkim czas – wszystko to stopniowo doprowadza do zniszczenia nagrobka. Pomniki równie? si? starzej?, pogarsza si? ich stan, zacieraj? wyryte napisy. Przez odpowiednie czyszczenie i konserwacje mo?emy jednak przywróci? ?wietno?? nagrobkom naszych bliskich, a nast?pnie, przez wiele lat, utrzyma? je w dobrej, godnej ich pami?ci kondycji.

Nie istnieje uniwersalny sposób na wyczyszczenie pomnika, cho? sklepy proponuj? nam – szczególnie przed Wszystkimi ?wi?tymi – szeroka ofert? „niezawodnych” ?rodków. Warto jednak pochodzi? do nich z du?? rezerw?. U?ycie niedopasowanego do naszych potrzeb specyfiku mo?e spowodowa? przebarwienia p?yty nagrobkowej, pozostawi? nieusuwalne na niej ?lady, czy smugi. Dlatego je?li decydujemy si? na zakup preparatu do czyszczenia nagrobków, pami?tajmy o szczególnych ?rodkach ostro?no?ci.

Przede wszystkim nale?y dok?adnie zapozna? si? z opisem produktu. Najwa?niejsza jest informacja o odpowiednim st??eniu preparatu – prawdopodobnie trzeba go b?dzie rozcie?czy? lub nak?ada? za pomoc? szmatki. ?rodków chemicznych nigdy nie nale?y wylewa? bezpo?rednio na p?yt? nagrobka, mo?e to bowiem spowodowa? nieodwracalne plamy, a nawet w?ery. Na wszelki wypadek nowy specyfik najlepiej wypróbowa? na mniej widocznym fragmencie pomnika.

Przyst?pienie do konkretnych czynno?ci porz?dkowych rozpoczynamy od uprz?tni?cia wypalonych zniczy, starych ozdób i zwi?dni?tych kwiatów. Czasem konieczne jest tak?e usuni?cie li?ci i drobnych ga??zek lub porastaj?cych grób mchów, czy innych niepo??danych ro?lin.

Kiedy oczy?cimy p?yt? nagrobkow? uzyskujemy mo?liwo?? ocenienia ogólnego stanu pomnika. Je?li jest on pop?kany, a p?yta nagrobkowa pokruszona, ka?de nieostro?ne dzia?anie mo?e pogorszy? sytuacj?. W takim wypadku najlepiej skontaktowa? si? ze specjalist?, który wykona niezb?dne prace restauracyjne.

Je?li natomiast stan nagrobka jest zadowalaj?cy, mo?emy przyst?pi? do mycia p?yty. W zale?no?ci od materia?u z jakiego zosta?a on wykonana b?dziemy jednak post?powali odmiennie. Ka?de tworzywo – granit, marmur czy lastryko – wymaga innego sposobu czyszczenia i konserwacji. Poni?ej kilka porad jak zabra? si? do czyszczenia pomników granitowych, marmurowych, a tak?e lastrykowych.

Nagrobki granitowe

Proste w utrzymaniu, cho? wymagaj? systematycznej opieki. Szczególnego czyszczenia wymagaj? p?yty wykonane z ciemnego kamienia. Mimo ich wytrzyma?o?ci, podczas sprz?tania pomnika lepiej nie u?ywa? metalowych szczotek, czy zmywaków. Bezpiecznym, a do tego tanim rozwi?zaniem pozostaje najzwyklejsza g?bka. Nale?y tak?e uwa?a? z chemikaliami. Nagrobki granitowe maj? wprawdzie tendencj? do ciemnienia i matowienia wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, lecz aby przywróci? im blask wystarczy regularnie przemywa? je wod? z octem.

Nagrobki marmurowe

Pomniki wykonane z marmuru s? do?? delikatne i ?atwo je zniszczy? myciem przypadkowymi ?rodkami chemicznymi. Tak?e zbyt mocne szorowanie, np. za pomoc? szczotki ry?owej lub druciaka mo?e okaza? si? niekorzystne. Nagrobki marmurowe najlepiej przemy? wilgotn? szmatk? albo g?bk? oraz op?uka? czyst? wod?. Je?eli jednak pomnik jest bardzo zniszczony, czasem przywróci? jego ?wietno?? mo?e wy??cznie profesjonalne przeszlifowanie.

Nagrobki lastrykowe

Dok?adne oczyszczenie nagrobków wykonanych z lastryko bywa pracoch?onne. Ich powierzchnia sprawia wiele problemów – jest porowata, nierówna oraz ch?onie wilgo?. Pomniki lastrykowe warto chroni? przed szkodliw? wilgoci? przez pastowanie i nat?uszczanie. Nale?y tak?e zwróci? uwag?,
czy p?yta nagrobkowa nie poros?a mchem, ten bowiem – nie usuni?ty – znacznie przyspieszy
jej niszczenie. Wbrew powszechnej opinii nie powinni?my czy?ci? lastryka ostrymi szczotkami ani tym bardziej no?em. W najlepszym razie nagrobek straci swój po?ysk – w najgorszym, pozostawimy ?lady niemo?liwe do usuni?cia bez pomocy fachowca.

Po umyciu pomnika nale?y pami?ta? o jego dok?adnym osuszeniu!

Wszelkiego rodzaju ozdoby i wykonane z innych materia?ów elementy nagrobka czy?cimy osobno. Szczególnej uwagi wymagaj? litery na p?ycie napisowej. Je?li s? bardzo wyblak?e, starte albo po porostu s?abo widoczne, potrzebna mo?e by? r?ka profesjonalisty. Gdy napis jest wyra?ny i w dobrym stanie, cz?sto wystarczy go tylko dok?adnie wyczy?ci? u?ywaj?c czystej wody oraz mi?kkiego zmywaka.

Podobnie czy?cimy np. porcelanowe czy szklane zdj?cia zmar?ych przymocowane do p?yty napisowej lub nagrobkowej. W ?adnym wypadku do czyszczenia fotografii nie mo?na u?ywa? ostrych szczotek ani druciaków – mog?oby to porysowa?, a nawet zetrze? zdj?cie.

Zatroszczmy si? tak?e o bezpo?redni? okolic? grobu. Konieczne mo?e si? okaza? wyrwanie trawy i chwastów wyrastaj?cych spomi?dzy szczelin kostki brukowej, czy chodnika. Je?li podczas usuwania starych kwiatów i wi?zanek najbli?sze otoczenie grobu pokry?y suche li?cie albo ig?y choinkowe, powinno si? je równie? zmie?? i wyrzuci?. Je?eli natomiast nie zdecydowali?my si? na kostk? brukow? wokó? grobu, warto wypieli? rosn?ce w pobli?u chwasty i traw? oraz wygrabi? ziemi?.

Ostatni? czynno?ci? podczas porz?dkowania nagrobków jest u?o?enie na grobie bliskiego kwiatów i innych ozdób oraz zapalenie zniczy.

Alina Grzegorzewska


Komentarze