Organizacja stypy. Jak zorganizowa? styp??

Przygotowuj?c ostatnie po?egnanie zmar?ego, stajemy przed dylematem, czy po pogrzebie zorganizowa? równie? styp?. Opinie na ten temat s? podzielone – dla jednych konsolacja jest ceremoni? uczczenia pami?ci bliskiej osoby, inni uwa?aj? t? uroczysto?? za niestosown? i szczególnie k?opotliw? dla rodziny zmar?ego.

Obyczaj wyprawiania stypy wywodzi si? ze s?owia?skich obyczajów pogrzebowych. Sam wyraz stypa pochodzi si? od ?aci?skiego s?owa stipi oznaczaj?cego sk?adkow? ofiar? i w XVI wieku zast?pi? s?owia?sk? nazw? obrz?du, czyli straw?. Styp? b?d? straw? nazywano wówczas po?egnaln? uczt? organizowan? po ?mierci bliskiej osoby, a tak?e znanej postaci, wodza, czy wojownika.

S?owia?skie stypy przebiega?y zazwyczaj wed?ug podobnego scenariusza – po pogrzebie najbli?sza rodzina zmar?ego zaprasza?a uczestników pochówku do swojego domu lub do gospody na pocz?stunek. Podawane podczas uczty potrawy zale?a?y od maj?tno?ci rodziny oraz zwyczajów lokalnych. S?owia?skie strawy by?y te? czasami poprzedzane urz?dzanymi na cze?? zmar?ego gonitwami, ta?cami i igrzyskami. Godny pogrzeb oraz suta stypa zabezpiecza?y rodzin? przed powrotem zmar?ego.

Tradycja organizacji styp po ?mierci bliskich osób przetrwa?a do naszych czasów. Obecnie przyj?cie po pogrzebowe jest jednak opcjonalne, a decyzja o jego zorganizowaniu b?d? pomini?ciu jest zawsze uzale?niona od konkretnej sytuacji. Nie warto jednak zmusza? si? do przygotowywania stypy wbrew swoim kiepskim przeczuciom. Je?eli wahamy si?, czy i w jakiej formie zorganizowa? konsolacj?, przed podj?ciem decyzji rozwa?my kilka czynników:

Opinia znajomych – je?eli nie odczuwamy potrzeby przygotowywania stypy nie ulegajmy tylko dlatego, by uchroni? si? przed zdziwieniem, czy niepochlebnymi reakcjami krewnych albo znajomych. W tej kwestii decyduj?cy g?os ma zawsze najbli?sza rodzina zmar?ego, a nie osoby postronne.

Tradycja – je?li z kolei ju? od wczesnego dzieci?stwa uczestniczyli?my w tego typu spotkaniach, w momencie, gdy sami musimy zatroszczy? si? o organizacj? pogrzebu i zwi?zanych z nim uroczysto?ci, stypa mo?e by? dla nas naturalnym elementem przygotowa?. Je?eli jednak pami?tane przez nas przyj?cia po?wi?cone pami?ci zmar?ego przeradza?y si? w biesiady i pijatyki, nie przygotowujmy niestosownej, hulaszczej stypy, tylko uczcijmy pami?? zmar?ego w ?cis?ym gronie np. domowników.

Uprzejmo?? – konsolacja ma równie? zastosowanie czysto praktyczne, szczególnie je?eli na pogrzeb przyje?d?a liczna rodzina z daleka. Zaproszenie na styp? odbierane jest wówczas jako przejaw elementarnej go?cinno?ci. Spotkanie po ceremonii pogrzebowej to ponadto sposób podzi?kowania bliskim za przybycie oraz zapewnienie im mo?liwo?ci odpocz?cia i posilenia si? przed drog? powrotn?.

Rodzina – po ?mierci bliskiej osoby odczuwamy wielk? samotno?? i pustk?. Potrzebujemy wsparcia, a tak?e potwierdzenia tego, ?e zmar?y by? kim? kochanym nie tylko przez nas, ale i przez wielu prze?ywaj?cych jego odej?cie ludzi. Dlatego o ?mierci powiadamiamy ca?? rodzin?. Nieprzypadkowo mówi si?, ?e krewni poznaj? si? na ?lubach i pogrzebach. Konsolacja bywa jedyn? mo?liwo?ci? spotkania si? w szerokim gronie. Stypa staje si? wi?c nie tylko czasem uczczenia pami?ci zmar?ego, ale i momentem zacie?niania wi?zi rodzinnych.

Pociecha? – obecno?? bliskich, rozmowa z nimi oraz okazja do wspominania zmar?ego podczas konsolacji, mo?e stanowi? ?ród?o pocieszenia. Cz?sto jednak najbli?sza rodzina zmar?ej osoby wola?aby w zaciszu w?asnego domu rozpocz?? ?a?ob? i zapocz?tkowa? proces gojenia ran. Podczas spotkania po pogrzebowego mo?e si? wzmaga? pragnienie ucieczki od innych ludzi. Wtedy okazywane przez krewnych wspó?czucie oraz kondolencje staj? si? wr?cz przyt?aczaj?ce. Dlatego – je?li zdecydujemy si? na konsolacj? – pami?tajmy, by nie przeci?ga? ponad miar? tej uroczysto?ci.

K?ótnie rodzinne – w momencie gdy rodzina nie utrzymuje ze sob? bliskiego kontaktu, jest sk?ócona i widuje si? wy??cznie na oficjalnych uroczysto?ciach, warto powa?nie zastanowi? si? na sensem przygotowywania stypy. Nie warto organizowa? spotkania na si?? ani zmusza? do natychmiastowego pogodzenia zwa?nionych stron. Je?li spotkanie po pogrzebie mia?oby przebiega? w atmosferze gniewu, wzajemnych animozji i pretensji lepiej je pomin??.

Finanse – pogrzeb i konsolacja, bywaj? bardzo kosztowne. Przed podj?ciem ostatecznej decyzji w sprawie organizacji stypy, przeliczmy nasze ?rodki. Wprawdzie w polskiej mentalno?ci g??boko zakorzenione jest stwierdzenie zastaw si?, a postaw si?, lecz nie trzeba si? zad?u?a? organizuj?c konsolacj?! Nie ma obowi?zku zapraszania wszystkich obecnych podczas pogrzebu na styp?, a tym bardziej nie istnieje konieczno?? podejmowania go?ci w ekskluzywnej restauracji. Czasem lepiej zorganizowa? niewielkie przyj?cie wy??cznie dla najbli?szej rodziny w domu.

Miejsce – najcz??ciej stypa odbywa si? w lokalu lub w domu. Spotkanie po pogrzebowe w restauracji jest z pewno?ci? bardziej komfortowe – odbywa si? na wi?kszej powierzchni, bez konieczno?ci troszczenia si? o gotowanie, czy pó?niejsze sprz?tanie. Niestety, jest to oczywi?cie opcja znacznie kosztowniejsza ni? podj?cie go?ci w domu. Decyzj? o miejscu warto podj?? w oparciu o liczb? zaproszonych osób, nasze warunki finansowe i mieszkaniowe.

Ilo?? osób – w momencie, gdy zdecydujemy si? na przyj?cie po pogrzebowe, nale?y zastanowi? si?, kogo zaprosi? na styp?. Niew?tpliwie pierwsze?stwo na li?cie go?ci ma najbli?sza rodzina oraz krewni, którzy przyjechali z daleka, np. z innych miast.

Alkohol – czy podczas konsolacji stawia? alkohol na stó?? I znów jest to wy??cznie nasza decyzja. Napoje wysokoprocentowe mog? by? dobrym pomys?em, szczególnie gdy pogrzeb odbywa si? zim?, a alkohol na stypie s?u?y szybkiemu rozgrzaniu zmarzni?tych go?ci. Natomiast w przypadku, gdy istnieje wysokie prawdopodobie?stwo, ?e z pojawieniem si? na stole napojów wysokoprocentowych  konsolacja zamieni si? w libacj?, lepiej zrezygnowa? z podawania alkoholu.


Alina Grzegorzewska


Komentarze


Tadeusz...........: Dziękuję . Dobry artykuł.Nie jesteśmy przygotowani, obeznani z takimi sytuacjami . Przydatne informacje ....

1 czerwca 2012, godzina 19:09:00