Jak ubra? si? na pogrzeb?

Pogrzeb jest form? rozstania si? z cielesn? postaci? cz?owieka, która ma na celu okazanie szacunku oraz po?egnanie zmar?ego. Sposób obchodzenia tego obrz?du zale?ny jest od kultury, wyznania, ?wiatopogl?du osoby lub osób, które organizuj? pogrzeb. W kulturze zwi?zanej z katolicyzmem pogrzeb nale?y do tzw. „Sakramentaliów”. Jednym z elementów okazywania szacunku zmar?emu jest odpowiedni ubiór.

Krok 1 – Kolorystyka.

Kolory odgrywaj? tutaj bardzo wa?n? rol? i panuj?ce zasady powi?zane s? z kultur? miejsca, w której odbywa si? pogrzeb. W krajach „chrze?cija?skich” tradycyjnym kolorem ?a?obnym jest czer? ( a np. w Indiach jest to kolor bia?y). Kolor ubioru zale?ny jest od stopnia pokrewie?stwa ze zmar?ym. Najbli?sza rodzina zmar?ego powinna wybra? strój w czarnym kolorze. Natomiast w przypadku osób dalszego pokrewie?stwa dopuszczalne s? szaro?ci, granaty, fiolety ewentualnie br?zy. Staramy si? unika? kolorów jaskrawych.

Krok 2 – Pora Roku

Warto oceni? wcze?niej warunki pogodowe, gdy? pami?tajmy, ?e ceremonia pogrzebowa równie? przebiega na wolnym powietrzu. Maj?c do czynienia z upa?em, starajmy si? nie ubiera? wyzywaj?co (w przypadku kobiet). Odkryte ramiona i dekolty oraz ”mini” spódniczki nie wypada zak?ada?, poniewa? nie wybieramy si? na pogrzeb w celach rozrywkowych ani nie jest to rewia mody. M??czy?ni nie powinni zak?ada? krótkich spodenek oraz klapek, japonek czy sanda?ów. Je?li pogrzeb odbywa si? latem we? pod uwag? temperatur? w ko?ciele. Zwykle ko?cio?y s? nieogrzewane, wilgotne i zimne. Z tego powodu powiniene?/na? bezwzgl?dnie zabra? ze sob? ciemny sweter. Kobiety powinny przemy?le? spraw? zak?adania szpilek. W ko?ciele b?d? si? one ?adnie prezentowa?y, jednak, je?li ziemia na cmentarzu b?dzie rozmok?a, mog? wyst?pi? problemy. W czasie deszczu niezb?dny b?dzie parasol, kolorystycznie nieodbiegaj?cy od ubioru (czer?, granat).

Krok 3 – Ró?ne warianty ubioru

Strój powinien by? skromny (bez ozdób), raczej klasyczny, schludny, czysty, wyprasowany. Swoim strojem wyra?asz szacunek zmar?emu.

Dla kobiet - Je?li chcesz by? ubrana w sposób tradycyjny, za?ó? czarny kostium. Mo?e to by? spódnica (co najmniej do kolan) lub spodnie. W lato niech b?dzie to prosta, czarna sukienka, w zim? natomiast czarna spódnica, czarny sweter z d?ugim r?kawem lub ?akiet. Do tego ciemny p?aszczyk. Buty powinny by? pe?ne (na niskim obcasie lub czó?enka). Na g?ow? mo?esz za?o?y? kapelusz z woalk? (dotyczy to wy??cznie najbli?ej rodziny).

Dla m??czyzn - Zgodnie z tradycj? za?ó? czarny garnitur, bia?? koszul? i ciemny krawat (jednolitego koloru lub z jak najprostszym wzorem, dopuszczalna jest równie? muszka). Mo?e to jednak by? równie? czarny garnitur i czarny golf czy koszula (bez krawata, guzik pod szyj? rozpi?ty). Wybierz eleganckie buty (pó?buty lub mokasyny). Nie zak?adaj butów sportowych (adidasy).

Dla dzieci - Ch?opcy mog? ubra? czarny garnitur lub czarne sweterki i czarne, proste spodenki, za? dziewczynki czarne, proste sukienki (bez cekinów ani rzucaj?cych si? w oczy ozdób np. kolorowych kokard). Je?li chodzi o buty najlepszym wyborem b?d? balerinki dla dziewczynek oraz czarne pó?buty dla ch?opców, mokasyny lub nawet czarne tenisówki.

Kilka cennych porad – Zaopatrz si? w chusteczki higieniczne. Je?li nie przydadz? si? nam, przydadz? si? komu? innemu. M??czy?ni powinni pami?ta? o zdejmowaniu czapki w ko?ciele i w trakcie ceremonii pogrzebowej. Starszym, schorowanym osobom przyda si? czasem pomocna d?o? (u?yczenie parasolki lub oparcie przy wstawaniu i siadaniu w ko?ciele).

Bywaj? te? przypadki, gdzie ceremonia pogrzebowa wygl?da zgo?a inaczej, jednak dzieje si? to tylko wtedy, gdy zmar?y opisz? swoj? ostatni? wol? w testamencie. Pami?tajmy, ?e ubiór jest wa?ny, lecz nie najwa?niejszy. Liczy si? pami?? i wsparcie, bycie przy rodzinie w tak trudnej chwili.   

Grzegorz So?tysik


Komentarze