Kiedy t?sknimy za bardzo... kontakt ze zmar?ymi

Utrata bliskiej osoby to wr?cz niewyobra?alne cierpienie. Gdy cz?owiek umiera, zostawia na ?wiecie rodzin?, przyjació?, ukochanych z poczuciem bezdennej pustki. Niektórzy porównuj? ten ból do wyrwania ?ywcem serca, po którym w klatce piersiowej zostaje krwawi?ca rana, i która nie chce si? zabli?ni? przez lata.

Kiedy cz?owiek kocha, nie mo?e pogodzi? si? z samotno?ci? i ?yciem bez ukochanej osoby, zw?aszcza, gdy zmar?a tragicznie lub przedwcze?nie. Bardzo trudno jest poradzi? sobie z tak silnymi emocjami i zaakceptowa? nowy stan rzeczy. O odej?ciu bliskiego cz?owieka przypominaj? ?yj?cym nawet najdrobniejsze codzienne czynno?ci. Na pó?ce w ?azience nadal le?? dwie szczoteczki do z?bów, w szafie odnajduje si? dawno zapodziana b??kitna koszula m??a, w szufladzie nadal le?y r?cznie pisana lista zakupów od mamy, a sprzedawca w sklepie ma na sobie bluzk? w ulubionym kolorze córki… Wielu ludzi nie mo?e, a czasem nawet nie chce, pogodzi? si? ze strat? i ?y? dalej. Nie wystarczaj? regularne wizyty na cmentarzu lub w innym miejscu pami?ci, przegl?danie zdj?? utraconej osoby, wspominanie jej ze znajomymi. Nierzadko wi??e si? to z ?alem za niewypowiedziane s?owa, niewykonane czyny lub ?le wykorzystany czas z t? osob? jeszcze za jej ?ycia. Dlatego co raz cz??ciej spotyka si? pro?by o pomoc w kontakcie z osob? zmar??. Wystarczy wpisa? w wyszukiwarce internetowej has?o „kontakt ze zmar?ymi”, a wyskakuj? tysi?ce stron, na których zrozpaczeni ludzie pragn? ostatni raz porozmawia? ze swoimi bliskimi, powiedzie? im rzeczy, o których nie zd??yli porozmawia? przed ?mierci? lub po prostu si? z nimi po?egna?.

Próby kontaktu z za?wiatami by?y podejmowane od najdawniejszych czasów. Czym?e innym s? rozmowy z bóstwem, sk?adanie ofiar, mod?y do zmar?ych, jak nie form? komunikacji z si?ami nadprzyrodzonymi. Kontakt ze zmar?ymi jest motywem obecnym w wi?kszo?ci kultur i religii. Co chwila powstaj? nowe teorie dotycz?ce istnienia krainy umar?ych. Niektórzy uwa?aj?, ?e istniej? dwie równoleg?e czasoprzestrzenie – w jednej ?yj? ludzie, w drugiej za? duchy, które nawet nie wiedz?, ?e odesz?y i „?yj?” dalej w?asnym ?yciem, w swoich czasach. Dowodem maj? by? relacje ?wiadków, którzy zarzekaj? si?, ?e widzieli zjawy z przesz?o?ci. Podobno jeden m??czyzna widzia? na polu legion ?o?nierzy sprzed oko?o dwustu lat. Ciekawostk? jest to, ?e wida? ich by?o od kolan w gór?, tak jakby byli zakopani pó? metra pod powierzchni? ziemi, co potwierdza?oby teori? równoleg?ych ?wiatów – badacze zjawisk nadprzyrodzonych uwa?aj?, ?e przez te lata zmieni?o si? ukszta?towanie terenu i dlatego nie by?o wida? ca?ych postaci, które egzystuj? w ?wiecie sprzed dwóch wieków. Kto? inny widzia? pono? mnicha wchodz?cego po schodach klasztoru. Nie by?oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ?e z klasztoru zosta?y wy??cznie ruiny, a schody by?y zniszczone i urywa?y si? w po?owie pi?tra. Podobnych historii jest mnóstwo. Istnieje masa legend o Bia?ych Damach, które p?acz? po nocach za ukochanymi lub o Czarnych Wdowach, które zapowiadaj? ?mier? b?d? nieszcz??cie. Dzieci straszone s? historiami o Krwawej Mary czy Boogeymanie, których bezmy?lne wywo?ywanie ko?czy si? tragicznie dla wszystkich obecnych przy seansie. Oczywi?cie opowiadania o tego rodzaju duchach s? elementem rozrywki, dreszczykiem emocji. Jednak nigdy nie wiadomo, co czyha po drugiej stronie lustra.

Bardzo popularnym sposobem kontaktowania si? ze zmar?ymi jest korzystanie z pomocy medium. Medium to osoba, która posiada specjalne zdolno?ci komunikowania si? z duchami. Przypuszcza si?, ?e ludzie z takim darem odznaczaj? si? niezwyk?? wra?liwo?ci? na obecno?? dusz umar?ych i ?atwiej nawi?zuj? kontakt z nadnaturalnymi istotami. Medium nawi?zuje ni? psychicznego lub czasem nawet fizycznego porozumienia z drugim ?wiatem. Przejawem obecno?ci ducha mog? by? wizje, sny, g?osy z za?wiatów, poruszaj?ce si? przedmioty, niewyt?umaczalne obrazy lub d?wi?ki. Niektórzy wierz?, ?e duchy pragn? wedrze? si? do ?wiata ?ywych i nawiedzaj? cia?o medium. Inni uwa?aj?, ?e duch pozostaje na tym ?wiecie ze wzgl?du na „niedoko?czony interes”, a medium pomaga mu wyja?ni? i pozamyka? wszystkie ziemskie sprawy.

W historii spirytualizmu by?o wiele znanych przypadków posiadania daru jasnowidzenia lub kontaktowania si? ze zmar?ymi. Wa?n? rol? odegra?y trzy siostry Fox, które w po?owie XIX wieku stara?y si? porozumie? z poltergeistem nawiedzaj?cym ich dom. Siostry opracowa?y specjalny system wystukiwanego alfabetu, który umo?liwi? im komunikowanie si? z duchem. W Polsce warta uwagi jest posta? Franka Kluski, który znany jest z materializacji bytów duchowych. Franek Kluski potrafi? rzekomo zmaterializowa? r?ce i twarz ludzkiego ducha, zwierz?ta - ptaka, lwa, ?asic?, a tak?e humanoida. Objawione duchy porusza?y si? pono? niczym prawdziwe, materialne byty, a nawet dotyka?y uczestników seansu. Jak wszystko, co niezwyk?e i nadprzyrodzone, zdolno?ci mediów podwa?ane s? przez nauk?. Zdumiewaj?ce zjawiska t?umaczy si? iluzj?, sztuczkami, podstawionymi ?wiadkami wydarze?. Jednak wiele z wiadomo?ci przekazanych przez duchy okaza?o si? by? prawd?. Przyk?adem s? wcze?niej wspomniane siostry Fox, które odnalaz?y szkielet zamurowany w ?cianie ich domu. Ka?de informacje o zaginionych ludziach mog? przyspieszy? i u?atwi? poszukiwania. Je?li medium twierdzi, ?e posiada cho?by szcz?tkow? wiedz? o miejscu pobytu zaginionego, warto skorzysta? z jego pomocy. Zdarza si?, ?e policja korzysta z us?ug medium – w Polsce, znany z daru jasnowidzenia, Krzysztof Jackowski do tej pory pomóg? rozwi?za? setki spraw. Równie pomocny w walce ze zbrodni? by? Chico Xavier, brazylijskie medium, który zas?yn?? z pisma automatycznego. Psychografia to forma parapsychologicznego przekazu pozazmys?owego, polegaj?ca na automatycznym zapisywaniu wiadomo?ci z za?wiatów, które cz?sto odbywa si? poza ?wiadomo?ci? medium. Xavier opisa? w ten sposób zeznanie ofiary morderstwa, przyczyni? si? do uniewinnienia nies?usznie oskar?onego oraz wskazanie prawdziwego sprawcy.

Mo?na wierzy? w nadprzyrodzone zjawiska lub nie. Jednak dla wielu osób kontakt ze zmar?? osob? pomaga w poradzeniu sobie z tragiczn? strat? i dzia?a lepiej ni? niejedna terapia. Nale?y jednak zada? sobie wa?ne pytanie: czy kurczowe trzymanie si? przesz?o?ci pozwala rado?nie spojrze? w przysz?o??? Cz?sto najlepszym rozwi?zaniem jest po prostu pozwoli? zmar?ym odej??.

 

Potrzebujesz pomocy w organizacji pogrzebu bliskiego? Kliknij tu.

Masz dodatkowe pytania? 
Skontaktuj si? z naszymi specjalistami, udzielamy darmowych porad. 

 

Napisz: pomoc@mementis.pl lub zadzwo?: 801 009 507

Infolinia czynna ca?? dob?.
Koszt po??czenia 36gr brutto/min. 
Dla komórek i tel. z zagranicy: 
 +48 538 449 984
Koszt po??czenia zgodnie ze stawkami operatora.

Magdalena Czubi?ska


Komentarze