?mier? i podatki, symbolika twierdzenia Benjamina Franklina

Jak to powiedzia? kiedy? Benjamin Franklin : „ Nie ma nic pewnego na tym ?wiecie oprócz ?mierci i podatków”. Je?li g??biej zastanowimy si? nad tym stwierdzeniem, zdziwi? si? mo?na nad jego prostot?, a zarazem g??bok? prawd?, któr? niesie. ?mier? bowiem jest na ?wiecie od kiedy tylko pojawi?o si? ?ycie. Jest jego nieodzown? cz??ci?, to oczywiste. Podatki za? s? znane ju? od najdawniejszych czasów. Mówi? nam o nich zarówno ?ród?a pisane jak i archeologiczne. Przekazy o nich s? min. w Starym Testamencie. Potwierdzaj? je tak?e wykopaliska na terenie staro?ytnego Sumeru czy Egiptu, a wi?c najstarszych cywilizacji.

Jedni ?miej? si?, ?e podatki mog? tylko cz?owieka przyprawi? o ?mier?, a ona jest od nich wybawieniem. Zapewne jaka? prawda tkwi i w tym powiedzeniu, poniewa? chyba ka?dy z nas narzeka na podatki i obowi?zek ich p?acenia.

Czym jest ?mier? ka?dy z nas wie i zapewne wielokrotnie si? z ni? spotyka?. Jednak?e co ona ma wspólnego z podatkami? Zdziwi? mo?e fakt jak wiele i jak istotne s? to rzeczy. Podatek jest to ?wiadczenie pieni??ne, popierane przez pa?stwo b?d? dan? jednostk? samorz?du terytorialnego. S? one wykorzystywane na realizacj? zada? publicznych, przyk?adowo: rozwój infrastruktury, s?u?b? zdrowia, wojsko, o?wiat? itd. Pieni?dze te trafiaj? do skarbu pa?stwa lub do jednostek samorz?dowych. Podatki posiadaj? cztery cechy: nieodp?atno??, przymusowo??, powszechno?? i bezzwrotno??. Dziel? si? na dwie kategorie: bezpo?rednie ( np. podatek gruntowy, czyli na?o?one na dochód lub maj?tek podatnika) i po?rednie ( na?o?one na przedmiot, np. VAT ).

?ci?le ze ?mierci? zwi?zany jest podatek od spadków i darowizn. Podstaw? tego opodatkowania stanowi warto?? nabytych rzeczy i praw maj?tkowych po odtr?ceniu d?ugów (np. koszty choroby zmar?ego, koszty pogrzebu, koszty zwi?zane z wykonaniem i postanowieniami w testamencie). Obowi?zek podatkowy powstaje w sytuacjach: nabycia spadku w drodze dziedziczenia, przy nabyciu z polecenia testamentowego, przy nabyciu w drodze darowizny, przy nabycia w drodze zasiedzenia itd. Obowi?zkiem ka?dego podatnika jest z?o?enie zeznania podatkowego. Szczegó?owo te zasady okre?la rozporz?dzenie Ministra Finansów w sprawie obowi?zku sk?adania zezna? podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn z dnia 4 maja 2001 roku. Do takiego zeznania powinny by? do??czone dokumenty potwierdzaj?ce nabycie rzeczy lub praw maj?tkowych, posiadanie tytu?u prawnego do danej rzeczy lub praw maj?tkowych oraz istnienie wszelkich obci??e? nabytych rzeczy.

Poniewa? ka?dy zmar?y te? by? podatnikiem, zobowi?zanym do p?acenia podatków, ?mier? wi??e si? z pewnymi obowi?zkami dla spadkobierców, czyli najcz??ciej najbli?szej rodziny. Po ?mierci bliskiej osoby nale?y zawiadomi? lekarza, w celu uzyskania karty zgonu, niezb?dnej przy za?atwianiu formalno?ci zwi?zanych z pogrzebem. Nast?pnie nale?y wyst?pi? o zasi?ek pogrzebowy do oddzia?u ZUS, który nale?y si? w razie ?mierci osoby ubezpieczonej. Aby go nie straci? nale?y zg?osi? si? o niego w ci?gu 12 miesi?cy od ?mierci. Je?li zmar?a osoba by?a pracownikiem jakiej? firmy, rodzinie nale?y si? odprawa, w zale?no?ci od sta?u pracy. Ma??onek pracownika ma równie? prawo do uzyskania z zak?adu pracy zapomogi pieni??nej. Najbli?szym nale?y si? te? renta po zmar?ym. Upowa?nione do niej s? g?ównie dzieci.

Gdy zdarza si?, ?e jakie? zobowi?zania podatkowe zmar?y pozostawia nieuregulowane, wówczas odpowiedzialno?? za nie zostaj? obci??eni spadkobiercy. Nast?puje to jednak po up?ywie 6 miesi?cy od otwarcia testamentu i spadku. Jest to bowiem czas kiedy spadkobierca mo?e go przyj?? b?d? odrzuci?.

Nale?y równie? pami?ta? o uporz?dkowaniu spraw podatkowych za rok, w którym dana osoba zmar?a. Zobowi?zania podatkowe spadaj? bowiem na spadkobierców. Osoby te s? uprawnione do z?o?enia zeznania podatkowego za zmar?ego i nabywaj? te? wszystkie mo?liwe ulgi i nadp?aty przys?uguj?ce spadkodawcy. Mo?liwe jest tak?e wspólne rozliczenie podatkowe dla owdowia?ego wspó?ma??onka.

S? to sprawy, o których zapewne w chwili, gdy tracimy blisk? nam osob?, nie my?limy. Wa?ne jest jednak?e mie? na uwadze to, aby jeszcze bardziej nie zaszkodzi? sobie nieznajomo?ci? prawa i przepisów. Je?li dobrze b?dziemy si? w nich orientowa?, mo?emy tylko skorzysta?.

Pieni?dze pono? szcz??cia niedan?, jednak?e kto? m?dry uzupe?ni? to powiedzenie stwierdzeniem, ?e jednak du?o u?atwiaj? w ?yciu. Warto, wi?c zna? wszystkie procedury i prawa oraz obowi?zki, jakie nas obowi?zuj? po ?mierci bliskiej osoby. Nale?y pami?ta?, ?e osoba ta by?a podatnikiem i obowi?zywa?y j? w ?yciu pewne prawa, które nale?y zako?czy? i uporz?dkowa? po ?mierci, a to ju? le?y w kompetencjach najbli?szych osób pozostaj?cych przy ?yciu. Czasami mo?na wiele na tym zyska? w formie materialnej, czasami wiele stracimy, jednak?e jest to naszym obowi?zkiem. Pieni?dze przydadz? si? chocia?by do spraw zwi?zanych z pogrzebem i u?o?eniem spraw spadkowych.

Potrzebujesz pomocy w organizacji pogrzebu bliskiego? Kliknij tu.

 

Masz dodatkowe pytania? 
Skontaktuj si? z naszymi specjalistami, udzielamy darmowych porad. 


Napisz: 
pomoc@mementis.pl lub zadzwo?: 801 009 507


Infolinia czynna ca?? dob?.
Koszt po??czenia 36gr brutto/min. 
Dla komórek i tel. z zagranicy: 
 +48 538 449 984
Koszt po??czenia zgodnie ze stawkami operatora.

M?y


Komentarze