Jak z?o?y? kondolencje?

?mier? bliskich osób dotyka ka?dego z nas. Wtedy oczekujemy wsparcia, pomocy i zrozumienia. Cz?sto kiedy przychodzi moment, w którym to od nas oczekuje si? wyrazów wspó?czucia i swego rodzaju wsparcia emocjonalnego, nie bardzo wiemy jak go udzieli?, jak w?a?ciwie z?o?y? kondolencje. Wielu z nas zwyczajnie nie potrafi znale?? w?a?ciwych s?ów gdy staje naprzeciw rodziny zmar?ego z zamiarem z?o?enia wyrazów wspó?czucia. Inni z kolei, po prostu unikaj? sytuacji znalezienia si? sam na sam z ?a?obnikami.

W takich sytuacjach nasuwa si? szereg pyta? zwi?zanych z tym kiedy, w jakiej formie oraz przy u?yciu jakich s?ów najlepiej z?o?y? kondolencje. Nale?y jasno podkre?li?, i? nie ma ?adnych „twardych” zasad je?li chodzi o sk?adanie kondolencji. Wiele zale?y na pewno od stopnia za?y?o?ci z rodzin? zmar?ego. W sytuacji gdy mamy z ni? codzienny kontakt jest nam ?atwiej „wyczu?” w?a?ciwy moment. Poza tym, cz?sto zdarza si? tak, ?e jako bliska rodzina czy znajomi s?u?ymy pomoc? przy za?atwianiu wielu spraw i formalno?ci zwi?zanych z pogrzebem, wówczas nasza pomoc i wsparcie s? najlepsz? form? wyra?enia ?alu i wspó?czucia. Oczywi?cie nie powinni?my narzuca? si? z nasz? pomoc?, w takich chwilach umiej?tno?? wyczucia chwili i bycia taktownym jest nieoceniona.

Je?li pragniemy z?o?y? wyrazy wspó?czucia, a ?a?obnicy to nasza dalsza rodzina b?d? po prostu znajomi, mo?emy zrobi? to przy u?yciu telefonu. Jest jednak pewne ryzyko p?yn?ce z wyboru tej formy, gdy? trudno wyczu? moment, w którym najlepiej wykona? taki telefon. Okres mi?dzy ?mierci? a pogrzebem jest chyba najtrudniejszy dla rodziny zmar?ego, st?d nie nale?y dzwoni? w tym w?a?nie czasie, ani w kilka najbli?szych dni po pogrzebie. Lepiej od?o?y? telefon na pó?niej, gdy emocje nieco opadn?. Mo?na tak?e skorzysta? z coraz rzadziej dzi? wykorzystywanej formy listownej. W ten sposób, zaledwie w jednym zdaniu mo?emy przekaza? nasze kondolencje. Pisz?c taki list mo?emy pos?u?y? si? nast?puj?cymi zwrotami:

Chcia?bym/Chcia?abym z?o?y? szczere wyrazy wspó?czucia z powodu ?mierci…

Moje kondolencje z powodu ?mierci

Wyrazy szczerego wspó?czucia z powodu ?mierci...

Jest mi niewymownie przykro, ?e odszed?….

Przekazuj? wyrazy wspó?czucia dla...

W sytuacji kiedy bardzo dobrze znali?my osob? zmar??, natomiast jej rodzina i przyjaciele s? nam obcy, nie ma potrzeby sk?adania kondolencji. Cz?sto zdarza si?, ?e tworzona jest specjalna ksi?ga kondolencyjna, do której mo?na doda? swój wpis.

Pogrzeb to czas, w którym wielu decyduje si? na sk?adanie kondolencji osobi?cie. Czyni? to mo?na w ko?ciele, domu pogrzebowym b?d? ju? po ceremonii. Wa?ny jest wówczas takt i wyczucie, aby nie wywo?ywa? nag?ego, silnego przyp?ywu emocji u rodziny zmar?ego. Z takich w?a?nie powodów, wiele rodzin w obliczu ?mierci bliskich im osób decyduje si? na umieszczenie na nekrologu informacji aby wyrazy wspó?czucia nie by?y sk??dane. W takich sytuacjach, nawet je?li czujemy potrzeb? wyra?enia wspó?czucia, nale?y uszanowa? tak? decyzj? rodziny. Je?li jednak zdecydujemy si? podej?? do rodziny i osobi?cie z?o?y? kondolencje pogrzebowe b?d?my przede wszystkim sob?. Nie obawiajmy si?, ?e nie wiemy co powiedzie?. Mo?na sobie wówczas pomóc przywo?uj?c w naszej pami?ci osob? zmar?ego poprzez charakterystyczne zdanie, które cz?sto wypowiada?, b?d? krótk? anegdot? z jego udzia?em. Jest to na pewno niezwykle szczera forma wyra?enia naszego ?alu i wspó?czucia.

Nie bójmy si? traktowa? osób, które straci?y bliskich tak jak robili?my to do tej pory. Nie powtarzajmy im w kó?ko jak bardzo nam przykro. Je?li bardzo dobrze znamy te osoby, postarajmy si? w pomóc im w powrocie do „normalnego” ?ycia, nie odcinaj?c oczywi?cie grub? kresk? pami?ci o przykrych wydarzeniach, które mia?y miejsce w ich ?yciu.

K.M.


Komentarze