Co si? dzieje z dusz? po ?mierci

?mier? oznacza ustanie ?ycia. Dla ludzi na Ziemi wi??e si? ona bardzo cz?sto z cierpieniem, bólem po stracie bliskiej osoby. Czym jest jednak dla osoby, której bezpo?rednio dotyczy? Na to pytanie inaczej odpowiedz? atei?ci, inaczej wyznawcy poszczególnych religii. W swoich rozwa?aniach chcia?abym skupi? si? na spojrzeniu na ?mier? z perspektywy chrze?cija?skiej i próbie odpowiedzi na pytanie: co dzieje si? z dusz? po ?mierci? 

Zgodnie z teologi? chrze?cija?sk? cz?owiek jest jedno?ci? duszy i cia?a. Prze?ycia cielesne i duchowe przenikaj? si? nawzajem. Kiedy cz?owiek umiera cia?o przestaje pe?ni? swoje funkcje, przerwane zostaj? jego relacje z ?wiatem ziemskim. Pozostaje jednak to, co jest w ka?dej osobie niezmienne i nie?miertelne – dusza. Mo?e ona po ustaniu ?ycia na Ziemi osi?gn?? prawdziw? pe?ni? szcz??cia, poprzez zjednoczenie z Bogiem.

Chrze?cija?skie spojrzenie na ?mier? charakteryzuje si? wiar? w to, ?e ?ycie trwa wiecznie – je?eli kto? rozpocz?? ?ycie, to b?dzie ?y? na wieki. Bóg da? cz?owiekowi nie tylko swoj? mi?o??, ale tak?e rozum i wolna wol?. Pokaza? tak?e czym jest dobro, a czym z?o i do czego prowadzi zarówno jedno, jak i drugie. Dzi?ki temu ludzie maja wp?yw na to co spotka ich po ?mierci – czy b?dzie to ?ycie wieczne, czy te? cierpienie i piek?o. Bóg traktuje cz?owieka jako ?wiadom? i my?l?c? istot?, któr? stworzy? na swoje podobie?stwo. Obdarzy? j? szczególn? mi?o?ci?, której przejawem jest mi?dzy innymi fakt, i? sami mo?emy wybiera? ?yciow? drog? i warto?ci jakimi b?dziemy si? kierowa?. Chrystus napomina ludzi, aby nie lekcewa?yli jego nauki, gdy? po to Bóg da? nam woln? wol?, aby?my umiej?tnie z niej korzystali i pami?tali, ?e ?ycie doczesne na Ziemi ma swój kres. Jezus mówi zdecydowanie, ?e istnieje wieczne szcz??cie w Niebie, ale istnieje równie? piek?o. Ko?ció? uznaje tak?e fakt istnienia czy?cca, w którym ma miejsce proces oczyszczenia z grzechów.

Ko?ció? mówi, i? od razu po ?mierci rozstrzyga si? nasz los i zostajemy uczestnikami ?ycia wiecznego. Pozwala to Katolikom wierzy? w ?wi?tych obcowanie i kierowanie do nich modlitw za wstawiennictwem. Równie? los Maryi, opisany w Biblii, pokazuje, i? w procesie umierania nast?puje przej?cie od razu do ?ycia wiecznego. Sam Jezus zapowiada? umieraj?cemu na krzy?u, nawróconemu ?otrowi, ?e jeszcze dzi? b?dzie z Nim w raju. Los jaki czeka cz?owieka po ?mierci jest efektem jego dotychczasowego ?ycia, postawy jak? przyj?? i drogi jak? kroczy? – czy kierowa? si? mi?o?ci? do Boga i bli?niego, czy te? by? egoist?, który konsekwentnie odrzuci? Boga.

Dusza przed zmartwychwstaniem cia?a mo?e zosta? zbawiona, pot?piona, lub oczyszczona. Dzi?ki Zmartwychwstaniu Jezusa ludzka ?mier? zosta?a przezwyci??ona Bo?? moc?. Ostatecznym kresem ?ycia nie jest wi?c ?mier?. Cz?owiek, w trakcie ?ycia doczesnego mo?e ?wiadomie wybra? drog? jak? b?dzie kroczy? i tym samym d??y? do szcz??cia wiecznego lub post?powa? niezgodnie z nauk? Chrystusa i liczy? si? z konsekwencj? takiego ?ycia.

Ko?ció? obecnie g?osi nadziej? powszechnego zbawienia. Wcze?niej bardzo cz?sto straszono jednak wiernych cierpieniem i m?kami w piekle – mia?o to nak?oni? do odwrócenia si? od z?a i dzia?a? wychowawczo. Ko?ció? inaczej oddzia?uje na cz?owieka w dzisiejszych czasach. Chce on przede wszystkim pokaza? mi?osiernego, kochaj?cego Boga, który chcia?by wszystkich zbawi?. 

Ko?ció? Katolicki zdecydowanie odrzuca teori? reinkarnacji, mówi?c?, ?e dusze po ?mierci wcielaj? si? na nowo w ludzi, ro?liny, zwierz?ta. Wed?ug tej teorii wcielanie duszy ma miejsce do czasu, a? ca?kowicie si? ona oczy?ci. Dopiero w momencie oczyszczenia mo?e bowiem zjednoczy? si? z energiami kosmicznymi, uwa?anymi za Boga. Nauczanie Ko?cio?a jednoznacznie sprzeciwia si? takim „naukom”. Mówi ono, ?e dusza po ?mierci przechodzi od razu do ostatecznej formy istnienia. Dusze natomiast s? stwarzane zawsze bezpo?rednio przez Boga.

Bóg objawia nam istot? ?ycia i ?mierci w Biblii. Nikt z ?yj?cych nie do?wiadczy? jednak ?mierci bezpo?rednio. Do?wiadczy? mo?emy jedynie procesu umierania, spotka? si? z ?wiadectwem ludzi, którzy prze?yli ?mier? kliniczn?. To co dok?adnie czeka dusze poszczególnych osób po ?mierci pozostaje jednak tajemnic?, znan? tylko Bogu.

Wiara w ?ycie po ?mierci jest istotnym elementem wi?kszo?ci istniej?cych religii. Kwestia ta dotyczy bowiem odpowiedzi na nurtuj?ce cz?owieka od wieków pytanie – co dzieje si? z dusz? po ?mierci. Religia chrze?cija?ska odpowiada nam na to pytanie, i? ?ycie duszy po ?mierci cia?a nierozerwalnie wi??e si? z Bogiem, który ka?dej osobie daje szans? na osi?gni?cie pe?ni szcz??cia w Niebie i ka?dy z osobna mo?e t? szans? wykorzysta? lub j? odrzuci?. 

Potrzebujesz pomocy w organizacji pogrzebu bliskiego? Kliknij tu.

 

Masz dodatkowe pytania? 
Skontaktuj si? z naszymi specjalistami, udzielamy darmowych porad. 
Napisz: 
pomoc@mementis.pl lub zadzwo?: 801 009 507
Infolinia czynna ca?? dob?.
Koszt po??czenia 36gr brutto/min. 
Dla komórek i tel. z zagranicy: 
 +48 538 449 984
Koszt po??czenia zgodnie ze stawkami operatora.

 

Agnieszka Niemiec  

?ród?o:  http://www.teologia.pl/m_k/zag03-03.htm

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/smierc_zaloba_zycie.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/xmd-zyciewieczne.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/list_10_08_smierc1.html  

http://opole.kik.opoka.org.pl/dusza.htm  


Komentarze