Urlop okoliczno?ciowy z powodu ?mierci bliskiej osoby

Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e mentalno?? Polaków w dziedzinie prawa pracy, w ostatnich latach, pewnie m.in. dzi?ki s?ynnej „Solidarno?ci” zosta?a zmieniona na lepsze. Obecnie istniej? urlopy macierzy?skie, tacierzy?skie i inne, które potrzebne s? w ?yciu pracownika, poniewa? dotycz? istotnych spraw ?yciowych. Wed?ug polskiego prawodawstwa mo?liwe jest uzyskanie urlopu okoliczno?ciowego np. z powodu ?mierci bliskiej osoby.

Pracodawca ma obowi?zek udzieli? pracownikowi zwolnienia od pracy w zwi?zku z pojawieniem si? okre?lonych okoliczno?ci rodzinnych, powoduj?cych powstanie prawa do tego zwolnienia. Urlop okoliczno?ciowy udzielany jest na wniosek pracownika. Wniosek mo?e by? dowolnie sformu?owany, jednak?e powinien on zawiera? przyczyn? oraz termin planowanego zwolnienia. 

W tym wypadku podstaw? prawn? stanowi rozporz?dzenie z dnia 15 maja 1996 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecno?ci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnie? od pracy. W my?l paragrafu numer 15 tego rozporz?dzenia, pracodawca jest zobligowany udzieli? pracownikowi dwa dni wolnego w razie zgonu i pogrzebu ma??onka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy. W przypadku pogrzebu jego siostry, brata, te?ciowej, te?cia, babki, dziadka, a tak?e innej osoby pozostaj?cej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpo?redni? opiek?, pracownikowi przys?uguje dzie? wolny. Za taki dzie? wolny zwany urlopem okoliczno?ciowym pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które liczone jest zgodnie z przepisami okre?laj?cymi zasady obliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Taka oto odpowied? nie wyczerpuje tematu. Jak zwykle, ?ycie nastr?cza nam inne, trudniejsze dylematy. „W przypadku, gdy pracownik jest po rozwodzie, a w?a?nie zmar?a te?ciowa, czy przys?uguje mi urlop okoliczno?ciowy?” – pyta jeden z u?ytkowników popularnego forum prawniczego.

Tak! W przypadku, gdy osoba zmar?a nie pozostawa?a pod opiek? lub utrzymaniu pracownika, o podstawie, która stwierdza zasadno?? urlopu jest obecno?? mi?dzy wymienionymi stronami wi?zów pokrewie?stwa lub powinowactwa, poniewa? powinowactwo nie ustaje nawet pomimo rozwodu! Reasumuj?c pracownikowi rozwiedzionemu przys?uguje dzie? wolnego.

Nast?pnymi popularnymi pytaniami spotykanymi na forach zajmuj?cych si? tematyk? prawa pracy s? sprawy typowo kobiece, które cz?sto s? pomijane w ustawodawstwie, przyk?ad:Czy kobiecie, która urodzi?a dziecko i tym samym rozpocz??a urlop macierzy?ski, mo?na udzieli? i kiedy urlop okoliczno?ciowy z okazji ?lubu lub urodzenia si? dziecka?

Niestety nie. Urlopu okoliczno?ciowego nie mo?na udzieli? podczas usprawiedliwionej nieobecno?ci pracownika. Mo?liwe jest skorzystanie z innych dni urlopu okoliczno?ciowego, wtedy, gdy okoliczno?? ta wyst?pi jeszcze w czasie urlopu, a udzielenie dni wolnych b?dzie wci?? mia?o uzasadnienie, po wykorzystaniu urlopu.

Przyk?ad:  Urlop macierzy?ski/wychowawczy ko?czy si? 23 kwietnia. Pracownica 21 kwietnia bra?a ?lub. W zwi?zku z zaistnia?? sytuacj? mo?e z?o?y? wniosek do pracodawcy o udzielenie jej dwóch dni z okazji ?lubu, ju? po urlopie macierzy?skim, o ile termin wykorzystania tego wolnego pozostaje w zwi?zku czasowym ze ?lubem, np. pracownica potrzebuje dzie? wolnego, by uporz?dkowa? sprawy formalne/urz?dowe.


Komentarze


justyna: hej, a co w przypadku konkubinatu?

19 marca 2012, godzina 09:43:53

mag: co z konkubinatem, a dokładniej śmiercią ojca/matki konkubenta/ konkubiny??

25 czerwca 2012, godzina 19:17:10