Co to jest Msza ?wi?ta

Msza jest podstawowym obrz?dem liturgicznym, podczas którego sk?ada si? bezkrwaw? ofiar? Bogu. Msza ?wi?ta odnosi si? do Ostatniej Wieczerzy. S?owo msza pochodzi z tradycji ?aci?skiej, w której diakon ko?czy? obrz?d s?owami: Ite missa est – sko?czone, rozsy?am Was.

Eucharystia, wed?ug doktryn ewangelickich i katolickich, ustanowiona zosta?a podczas Ostatniej Wieczerze przez Jezusa, podczas której Jezus ?ama? i rozdawa? chleb swoim aposto?om, mówi?c: „Bierzcie i jedzcie, to jest cia?o moje”. Po wieczerzy poda? im tak?e kielich, wype?niony winem, ze s?owami: „Pijcie, z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu b?dzie wylana na odpuszczenie grzechów”. Ustanawiaj?c Msz?, Jezus powo?a? si? na najwy?szego kap?ana Melchizedeka, który przywita? Abrama chlebem i winem.

Pierwsze przykazanie z przykaza? ko?cielnych oraz przykazanie dekalogu nakazuje katolikom uczestnictwo we Mszy ?wi?tej w niedziele i ?wi?ta.

Co do samego porz?dku liturgicznego, Msz? ?wi?t? mo?emy podzieli? na:

Obrz?dy wst?pne – obejmuj?ce przygotowanie do Liturgii S?owa i Eucharystii. Na obrz?dy wst?pne sk?adaj? si?: ?piew na wej?cie, pozdrowienie o?tarza, znak krzy?a, pozdrowienie ludu, akt pokuty, Kyrie, w niedziele oraz w ?wi?ta – Gloria, która nie wyst?puje podczas Wielkiego Postu i Adwentu, oraz kolekta.

Liturgia s?owa – sk?adaj? si? na nie: pierwsze czytanie, psalm, responsoryjny, drugie czytanie, sekwencja, aklamacja i werset przed Ewangeli?, czytanie Ewangelii, homilia, credo, oraz modlitwa powszechna. G?ównymi elementami s? czytania Pisma ?w. oraz credo. W tygodniu czytania s? ze Starego Testamentu, a ewangelia z Nowego, natomiast w niedziele i ?wi?ta – jedno czytanie jest z Nowego, a drugie ze Starego Testamentu. Czytania mog? ko?czy? si? homili?.

Liturgia eucharystyczna – dawniej nazywana by?a Msz? wiernych. Nale?? do niej obrz?dy: przygotowanie darów ofiarnych, okadzenie darów, lavabo, modlitwa nad darami, modlitwa eucharystyczna, dialog przed prefacj?, prefacja, sanctus, wspomnienie tajemnicy dnia, epikleza, konsekracja, aklamacja po przeistoczeniu, anamneza, modlitwa ofiarnicza, epikleza komunijna, modlitwy wstawiennicze za Ko?ció?, za ?ywych i umar?ych, doksologia ko?cowa, obrz?dy komunijne, wezwanie do Modlitwy Pa?skiej, Ojcze Nasz, embolizm, znak pokoju, ?piew Agnus Dei, Komunia ?w., dzi?kczynienie po Komunii, modlitwa po Komunii. Wiele osób uwa?a t? cz??? Mszy ?w. za najwa?niejsz?.

Obrz?dy zako?czenia – tutaj wyg?aszane s? og?oszenia duszpasterskie, nast?pnie b?ogos?awie?stwo i rozes?anie wiernych.

Mszy ?wi?tej towarzysz? elementy i symbole. Symbole tworz? szczególny rodzaj znaków, które zawieraj? w sobie bogactwo funkcji i mo?liwo?ci ich interpretacji. Stosowane s? w celu przedstawienia tego, czego nie mo?emy poj?? zmys?ami. Posiadaj? tak?e podwójne znaczenie, gdy? z jednej strony s? dos?owne i wprost oddaj? dane znaczenie, jednak?e posiadaj? równie? drugie dno, które zawiera sens poddaj?cy si? coraz to nowym interpretacjom.

Nast?pnym elementem towarzysz?cym Mszy ?wi?tej jest ofiara. Stanowi?a ona od zawsze ??cznik pomi?dzy Bogiem a lud?mi, by?a centem religii, to do niej odnoszone by?y wszystkie obrz?dy. Oddawa?a Bogu, co boskie, natomiast ludziom zsy?a?a b?ogos?awie?stwo i mi?osierdzie.

Ofiara zapocz?tkowa?a wszystkie sakramenty, by?a ?rodkiem zewn?trznego kszta?tu Ko?cio?a.

Przeistoczenie jest przemian? chleba i wina w Cia?o i Krew Jezusa. Nast?pnie nast?puje Komunia ?wi?ta, zwana Eucharysti?, podczas której celebrans i wierni przyjmuj? Cia?o i Krew Jezusa. Chrze?cijanie spo?ywaj? Komuni? poprzez przyj?cie chleba do ust b?d? na r?k? oraz spo?ycie wina z kielicha. Kap?an pozdrawia lud, wyra?aj?c przez to szacunek i uznanie. W Chrze?cija?stwie u?ywa si? g?ównie formy "Pan z wami" (Dominum vobiscum), wierni odpowiadaj? "i z duchem twoim" (et cum spiritum tuo). Pozdrowienie na pocz?tku mszy pe?ni przede wszystkim funkcj? psychologiczn?, i ma na celu stworzenie poczucia jedno?ci w?ród zgromadzonej wspólnoty. Akt pokuty (?ac. Actus pænitentialis) jest wa?n? cz??ci? obrz?dów wst?pnych Mszy ?wi?tej. Sk?ada si? ona z czterech wa?nych elementów – wezwania kap?ana, chwili ciszy, formu?y wyznania grzechów oraz absolucji, a wi?c pro?by kierowanej przez kap?ana w imieniu ca?ej zgromadzonej wspólnoty o przebaczenie wyznanych grzechów. Kyrie eleison jest form? wo?ania b?agalnego wyst?puj?ca w ST , która w tej postaci zosta?a przej?ta do wszystkich liturgii Ko?cio?a Rzymskiego. W rzymskiej liturgii ?aci?skiej Kyrie eleison wraz z dodanym pó?niej wezwaniem Christe eleison jest form? liturgiczno-muzyczn? nale??c? do Ordinarium Missae, wykonywan? po Introicie i bezpo?rednio poprzedzaj?c? Gloria. Kyrie eleison to gatunek litanijny bior?cy swoje pocz?tki na wschodzie gdzie jest u?ywane do dzisiaj jako odpowied? ludu na wezwania diakona. Gloria in excelsis Deo ( to pocz?tek jednego ze ?piewów mszalnych wprowadzony przez ?w. Telesfora i wprowadzony do liturgii w latach 125-136, nale??cego do cz??ci sta?ych mszy. Gatunkowo jest to hymn, a jego tekst zaczerpni?ty zosta? z liturgii Ko?cio?ów wschodnich. Wykonywany by? po ?piewie Kyrie a poprzedza? kolekt?. W postaci chora?owej by? to ?piew dialogowany, wykonywany (szczególnie w zakonach) przez dwa chóry. Z czasem zredukowany do recytacji przez celebransa przy mo?liwo?ci równoczesnego wykonania np. przez schol? lub zespó? wokalno-instrumentalny. Kolekta to modlitwa w Ko?ciele Rzymskokatolickim odmawiana przed pierwszym czytaniem w czasie Mszy ?wi?tej. Po sko?czeniu hymnu lub w dzie? powszedni aktu pokuty kap?an ze z?o?onymi r?kami mówi Módlmy si?. Wszyscy razem z kap?anem modl? si? przez pewien czas w milczeniu. Potem kap?an z roz?o?onymi r?kami odmawia modlitw? (na s?owa "Przez naszego Pana..." sk?ada r?ce). Po jej uko?czeniu lud odpowiada: Amen. Kolekt? nazywa si? te? nadzwyczajn? zbiórk? pieni?dzy na cele okre?lone przez Ko?ció?.
Podczas Mszy wykonuje si? równie? wiele gestów. Wa?nym rytua?em jest znak krzy?a, który rozpoczyna i ko?czy modlitwe oraz liturgi?, stanowi tak?e wyznanie, ?e wierni oczekuj? zbawienia  tylko do Krzy?a Chrystusa.  Znakowi mo?e towarzyszy? wypowiedzenie s?ów „W imi? Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego. (Amen.)”. Znak pokoju - istnia? od samego pocz?tku. Oznacza? on mi?o?? nadprzyrodzon?, braterstwo, pokój i pojednanie. Jedno?? z bra?mi jest równocze?nie jedno?ci? z Cia?em Mistycznym Chrystusa. Znak pokoju przekazujemy najbli?ej stoj?cym.

Roz?o?enie r?k i wzniesienie ich nieco w gór? tak, jak kap?an trzyma je podczas odmawiania modlitw mszalnych, to najstarsza forma postawy modlitewnej, przekazanej przez liturgi?. Gest ten oznacza, ?e adresatem modlitwy jest Pan Bóg. Symbolizuje cz?owieka, który z ca?? ufno?ci? zwraca si? do Boga i oczekuje od Niego pomocy. Sk?adanie r?k przy modlitwie symbolizuje wzniesienie duszy do Boga i oddanie Mu si? z wiar?. Jest znakiem poddania si? Jego woli, jako najwy?szemu Panu. Na?o?enie r?k zale?y od obrz?du, w którym si? je stosuje. Nak?ada si? r?ce przy udzielaniu b?ogos?awie?stwa, w którym oznacza ono ?askawo?? Boga w Trójcy Jedynego, który jest ?ród?em wszelkiej ?wi?to?ci.. Bicie si? w piersi - typowy wyraz usposobienia pokutnego. Poniewa? serce uchodzi?o, m.in. za ?ród?o i siedlisko grzechu, dlatego bicie si? w piersi uwa?ano za widzialny znak poczucia grzeszno?ci, ?alu, skruchy i szczerego wyznania grzechów

Wyró?nia si? równie? kilka postaw, do których nale??: stoj?ca – wyraz uszanowania, siedz?ca – postawa s?uchaj?cego ucznia, kl?cz?ca – gest pokory.

Potrzebujesz pomocy w organizacji pogrzebu bliskiego? Kliknij tu.

 

Masz dodatkowe pytania? 
Skontaktuj si? z naszymi specjalistami, udzielamy darmowych porad. 


Napisz: 
pomoc@mementis.pl lub zadzwo?: 801 009 507


Infolinia czynna ca?? dob?.
Koszt po??czenia 36gr brutto/min. 
Dla komórek i tel. z zagranicy: 
 +48 538 449 984
Koszt po??czenia zgodnie ze stawkami operatora.

Izabela Paw?owska


Komentarze