Manna z nieba

„Manna z nieba” to jeszcze jeden z licznych biblizmów funkcjonuj?cych w j?zyku polskim. Oznacza nieoczekiwany dar, niespodziewan? pomy?lno?? losu. Utar? si? równie? zwrot o zabarwieniu nieco ironicznym „?y? mann? z nieba (albo mann? Bo??), czyli utrzymywa? si? nie wiadomo z czego, nie mie? sta?ych, pewnych ?róde? utrzymania ani dochodu.

Frazeologizm wzi?? swój pocz?tek ze Starego Testamentu. Po ucieczce z Egiptu naród izraelski b??dzi? po pustyni. Brakowa?o tam jedzenia. Wtedy Bóg zes?a? Izraelitom po?ywienie: drobny, bia?y, s?odki proszek o smaku placków z miodem. Izraelici nie wiedzieli, co to jest, pytali „man hu?”- co to jest? St?d nazwano t? substancj? mann?.

Oczywi?cie istniej? teorie naukowców zgodnie z którymi ów proszek to wydzielina ?yj?cych tam owadów lub pewna forma jadalnej ?ywicy z tamtejszej ro?liny. Jakby nie by?o, dzi?ki niemu naród ?ydowski ocala?.

W Biblii jest o wiele wi?cej przyk?adów ingerencji Boga w sprawy ludzkie, w bieg zdarze?. Cho? Bóg obdarzy? ludzi woln? wol?, nie pozosta? wy??cznie biernym obserwatorem ich poczyna?, oboj?tnym na to, co si? dzieje.

Przede wszystkim sprawi?, ?e Izraelici zostali uwolnieni z niewoli egipskiej. Sprowadzi? plagi, które sprawi?y, ?e faraon zdecydowa? si? pos?ucha? Moj?esza. Gdy ?ydzi zostali uwolnieni, w?adca rozmy?li? si? i kaza? ich ?ciga?. Jahwe sprawi?, ?e rozst?pi?o si? morze i Izraelici zdo?ali uciec. Wojska faraona uton??y. Zes?a? wspomnian? ju? mann?, dzi?ki której w?druj?cy lud prze?y?. Ocali? Lota z pogromu Sodomy oraz Noego z potopu. Dzi?ki Jego mocy laska Moj?esza zmieni?a si? w ?mij?.

Równie wiele przyk?adów niezwyk?ej Bo?ej mocy znajdujemy w Nowym Testamencie, w licznych cudach dokonywanych przez Jezusa. Dotyczy?y one g?ównie uzdrawiania, wyp?dzania demonów oraz wskrzeszania zmar?ych. Jezus mia? dar czynienia cudów, ale nie chcia? by? postrzegany tylko przez ich pryzmat- jak cudotwórca, czy jaki? mag. Uleczone osoby prosi?, by nie rozg?asza?y tego i zachowa?y dyskrecj?. Z tego te? powodu nie zgodzi? si? skoczy? z dachu ?wi?tyni, do czego próbowa? nak?oni? Go szatan. Nie chcia? bowiem u?ywa? daru Bo?ej mocy do zrobienia spektakularnego widowiska i tylko po to, by pokaza?, ?e potrafi przezwyci??y? prawa fizyki, by udowodni? Bo?? moc i jej pot?g?.

Cuda czynione przez Jezusa mia?y dowie??, ?e jest prawdziwym Bogiem, oczekiwanym przez Izrael Mesjaszem. Wed?ug Ewangelii ?w. Jana Jan Chrzciciel by? ciekaw, czy Jezus jest zapowiadanym Zbawicielem i Mesjaszem, a gdy us?ysza? o dokonaniach Chrystusa nie mia? ?adnych w?tpliwo?ci. Najwi?kszym i najwa?niejszym cudem by?o zmartwychwstanie Jezusa. Zapowiedzia?o nie?miertelno?? dla ludzko?ci po powtórnym przyj?ciu Zbawiciela i S?dzie Ostatecznym.

Moc przywracania zdrowia otrzymali równie? za spraw? Ducha ?wi?tego uczniowie Jezusa. Trzeba jednak pami?ta?, ?e uzdrawiaj?cym jest zawsze Bóg, nie cz?owiek.

Generalizuj?c, niezwyk?e ingerencje Jezusa dotycz?: przywracania zdrowia np.: Mt 8,  2-3, 5-15; Mt 9,  2-7,20-22,32-33; J 4,  46-54;  ?k 14, 1-4;   ?k 17, 11-19;  Mk 7, 31-37 Mk 8, 22-26, panowanie nad zjawiskami przyrody  Mk 11, 20-26;    ?k5, 1-11;  Mt 8, 23-27; Mt 15, 32-381, przywracanie do ?ycia

Biblia wielokrotnie mówi o wskrzeszaniu zmar?ych przez Jezusa. Jezus napotka? ?a?obników ko?o miasta Nain. Okaza?o si?, ?e zmar? jedyny syn wdowy. Widz?c jej rozpacz, Jezus rzek?: „M?odzie?cze, mówi? ci: Wsta?!”. M??czyzna o?y? i usiad? ( ?k 7, 11-17).

Przywróci? do ?ycia  córk? Jaira, prze?o?onego synagogi. Jezus odwiedzi? go w domu i dowiedzia? si? o ?mierci dwunastolatki. Podszed? do dziecka i powiedzia?: „ Dziewczynko, wsta?!”( ?k 8, 40-56). Wskrzesi? tak?e swojego przyjaciela ?azarza w cztery dni po jego ?mierci ( J11, 11-44).

Jezus mówi? przecie?: „ Nie dziwcie si? temu, poniewa? nadchodzi godzina, gdy wszyscy, co s? w grobowcach pami?ci, us?ysz? Jego [ tj. Boga] g?os i wyjd?” ( J 5, 28-29; Dzieje Apostolskie 24, 25 ). Jak mówi Ewangelia ?wi?tego ?ukasza : „On nie jest Bogiem umar?ych, lecz ?ywych, bo to dla Niego wszyscy ?yj?” (?k 20, 37-38).Tak?e w Starym Testamencie czytamy: „Abraham liczy? na to, ?e Bóg jest w stanie wzbudzi? go [tj. Izaaka, syna Abrahama]nawet z umar?ych” ( Hebrajczyków 11, 17-19).

Bóg objawia swoj? moc i trosk? o cz?owieka w wielu niezwyk?ych zjawiskach, cudach, niewyt?umaczalnych zdarzeniach. Wp?ywa na losy pojedynczych ludzi i ca?ych nacji. Nawet w sytuacjach bez wyj?cia potrafi podsun?? rozwi?zanie. Pami?tajmy jednak, ?e Bo?a moc objawia si? zawsze i wsz?dzie, cho?by w bogactwie gatunków flory i fauny, w ruchu gwiazd, w istnieniu ?wiata. Doce?my to.

 

Potrzebujesz pomocy w organizacji pogrzebu bliskiego? Kliknij tu.

 

Masz dodatkowe pytania? 
Skontaktuj si? z naszymi specjalistami, udzielamy darmowych porad. 


Napisz: 
pomoc@mementis.pl lub zadzwo?: 801 009 507


Infolinia czynna ca?? dob?.
Koszt po??czenia 36gr brutto/min. 
Dla komórek i tel. z zagranicy: 
 +48 538 449 984
Koszt po??czenia zgodnie ze stawkami operatora.

Magdalena Majkowska


Komentarze