Co to jest beatyfikacja?

Ka?dy katolik zna poj?cie osób ?wi?tych oraz b?ogos?awionych. Wielu ludzi jednak myli ze sob? poj?cia  beatyfikacji oraz kanonizacji. Warto wi?c zwróci? uwag? na to, czym one s? i jakie wyst?puj? mi?dzy nimi ró?nice. Kanonizacja jest to og?oszenie ?wi?tym. W ko?ciele katolickim polega ona na oficjalnym stwierdzenie ?wi?to?ci danej osoby przez Watykan. Jest poprzedzona procesem kanonizacyjnym. Dzi?ki niej Ojciec ?wi?ty uznaje osob? kanonizowan? za godn? kultu publicznego. Ten, kto zostaje ?wi?tym, wpisywany jest do specjalnego katalogu. Beatyfikacja polega natomiast na wydaniu przez papie?a oficjalnego aktu, który zezwala na kult publiczny osoby, która zosta?a uznana za b?ogos?awion?. Kult tak, w przeciwie?stwie do tego, jakim otaczana jest osoba ?wi?ta, mo?e by? wykonywany jedynie lokalnie, czyli w konkretnym miejscu takim, jak kraj, miasto, czy te? diecezja. Beatyfikacja od kanonizacji ró?ni si? tak?e tym, i? pierwsza z nich jest pozwoleniem na kult publiczny udzielonym przez papie?a, za? druga z nich to polecenie, a tak?e ostateczna decyzja, maj?ca charakter orzeczenia prawnego. Papie?, uznaj?c kogo? za ?wi?tego, stwierdza, i? mo?na kierowa? do niego modlitwy, dzi?ki którym mo?liwe jest wstawiennictwo u Boga. Beatyfikacja natomiast umo?liwia w przysz?o?ci kanonizacj?. Co wi?cej, osoba b?d?ca kandydatem na ?wi?tego musi najpierw zosta? uznana za b?ogos?awion?. Aby s?uga Bo?y móg? zosta? beatyfikowany, musi zosta? stwierdzona heroiczno?? jej czynów, a tak?e cho? jeden cud, jak zosta? dokonany za wstawiennictwem owej osoby po jej ?mierci. W przypadku m?czenników za wiar? stwierdzenie cudu nie jest wymagane.

S?owo „beatyfikacja” wywodzi si? z j?zyka ?aci?skiego. Wyraz „beatificare” oznacza „wyró?nia?” oraz „czyni? b?ogos?awionym”. Beatyfikacja jest zwi?zana z b?ogos?awie?stwem, o którym mówi Pismo ?wi?te. Oznacza ono uczestnictwo w rado?ci Jezusa oraz stanem szcz??cia osoby wierz?cej. Wywodzi si? ona z g??bokiej wiary, ?wiadomo?ci mi?o?ci Boga, s?u?by Bogu, a tak?e do?wiadczenia krzy?a w bólu oraz cierpieniu przez osob? b?ogos?awion?. Wspólnota ko?cielna w ten sposób wyra?a swoje uwielbienie i mi?o?? wzgl?dem takiego s?ugi Bo?ego oraz okazuje wiar? w jego udzia? w zbawieniu. Beatyfikacj? zawsze poprzedza si? procesem beatyfikacyjnym, podczas którego bada si?, w jaki sposób wygl?da?o ?ycie kandydata na osob? b?ogos?awion?. Weryfikuje si? zdarzenia uznane za cudy, które zaistnia?y dzi?ki jego wstawiennictwu. Je?eli owo badanie wypadnie pozytywnie, nast?puje beatyfikacja i wyniesienie na o?tarze w ko?cio?ach, aby móc oddawa? publiczny kult osobie, która zosta?a uznana za b?ogos?awion?. Rozpocz?cie procesu beatyfikacyjnego mo?e mie? miejsce najwcze?niej pi?? lat po ?mierci osoby, która ma zosta? b?ogos?awion?.  Ojciec ?wi?ty mo?e jednak dzi?ki wydanej przez siebie decyzji skróci? okres oczekiwania. Takie sytuacje mia?y miejsce w przypadku procesów Matki Teresy z Kalkuty, papie?a Jana Paw?a II, a tak?e ?ucji dos Santos, która by?a ?wiadkiem objawie? maryjnych w Fatimie. Dokumenty maj?ce wag? w procesie beatyfikacyjnych gromadzone s? w diecezji kandydata na b?ogos?awionego. Po ich zebraniu wniosek o beatyfikacj? dostarczany jest do Watykanu. Tam jest on rozpatrywany przez specjalnie utworzon? w tym celu komisj?. Proces beatyfikacyjny podlega regulacji poprzez konstytucj? apostolsk? zwan? Divinus Perfectionis Magister. Zosta?a ona wydana przez Jana Paw?a II 25 stycznia 1983 roku.

Historia procesów beatyfikacyjnych wywodzi si? ze ?redniowiecza. Wcze?niej, w staro?ytno?ci, osoby, które ponios?y m?cze?sk? ?mier? lub których ?ycie by?o zgodne z Ewangeli?, czczono w specjalnie ku temu wyznaczony dzie?, zwany „dies natalis”, czyli dzie? narodzin dla nieba.  Tworzono tak?e kalendarze z informacjami o osobach, którym oddawano cze??, budowano dla nich specjalne o?tarze, a tak?e przechowywano w ko?cio?ach ich relikwie. Cz?sto dochodzi?o jednak do nadu?y?, gdy? wiele osób, które by?y czczone przez wiernych, nie zas?ugiwa?o na to. Z tego powodu podczas synodu, który odby? si? w 401 roku w Kartaginie, ustalono, i? to biskupi mieli czuwa? nad kultem osób ?wi?tych i b?ogos?awionych oraz sprawdza?, czy nale?y im si? taki wyraz wiary i uwielbienia. Od tamtej pory ko?ció? zacz?? weryfikowa? osoby, którym miano oddawa? cze??. Od X stulecia Stolica Apostolska na ?yczenie biskupów potwierdza?a orzeczenia synodów na temat kultu wybranych osób. Pierwsza beatyfikacja oraz kanonizacja odby?a si? w 973 roku. Dokona? jej papie? Jan VI, a ?wi?tym zosta? biskup Augsburga, Urlych. Bardzo istotne decyzje na temat ?wi?tych i b?ogos?awionych zosta?y podj?te podczas Soboru Trydenckiego z 1634 roku. Ustalono wówczas utrzymanie publicznego kultu osób, które zosta?y uznane za ?wi?tych i b?ogos?awionych przed 1181 rokiem. Zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej by?o natomiast wymagane, aby mo?na by?o oddawa? kult publiczny osobom kanonizowanym i beatyfikowanym w latach 1181-1534. Osoby, które zmar?y pó?niej, mo?na by?o czci? tylko po odbyciu si? formalnego procesu maj?cego na celu ich beatyfikacj?. Od tamtej pory tylko Watykan mo?e podejmowa? decyzj? w sprawie publicznego kultu. Przepisy z tym zwi?zane podlega?y wielokrotnym modyfikacjom. W 1969 roku nast?pi?a reforma procedury beatyfikacyjnej. Papie? Pawe? VI powierzy? znacznie rozleglejsze kompetencje Konfederacjom Biskupów, a tak?e utworzy? Kongregacj? Spraw Kanonizacyjnych

Ryt beatyfikacyjny to wyraz czci, która oddawana jest publicznie osobie b?ogos?awionej. Ko?czy on tak?e proces beatyfikacyjny. Dzie? oraz miejsce, w którym nast?puje beatyfikacja, wyznaczana  jest poprzez oficjalne papieskie pismo zwane „breve”. Jest ono odczytywane podczas liturgii w dniu beatyfikacji. W tym momencie osoba staje si? b?ogos?awion? i ods?ania si? na o?tarzu jego portret, a tak?e relikwie. Tak?e papie? tego samego dnia udaje si? wraz ze swym orszakiem do bazyliki, by uczci? beatyfikowanego. Jan Pawe? II zmodyfikowa? metod? beatyfikacji. Podczas pielgrzymek sam og?asza? osoby b?ogos?awione. By? on papie?em, który dokona? ogromnej liczby beatyfikacji. Za jego pontyfikatu b?ogos?awionymi uznano 1345 osób. Papie? Benedykt XVI powróci? do wcze?niejszej tradycji. Obecnie przewodnictwo uroczysto?ci beatyfikacyjnej powierzanej jest prefektowi Kongregacji  powróci? do dawnej tradycji, polecaj?c przewodnictwo uroczysto?ci beatyfikacyjnej najcz??ciej prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, którym obecnie jest kardyna? Angelo Amato.

Bardzo trudno jest ustali? pe?n? list? osób b?ogos?awionych. Powodem tego jest fakt, i? nie istnieje dok?adna dokumentacja na ten temat.  223 b?ogos?awionych pochodzi z Polski. Wi?kszo?? z nich, bo a? 160 osób, zosta?a beatyfikowana podczas pontyfikatu Jana Paw?a II. Polscy b?ogos?awieni pochodz? z ró?nych ?rodowisk. Od pierwszych wieków chrze?cija?stwa w naszym kraju zostawali nimi zarówno osoby pochodz?ce z najmo?niejszych rodów, jak i ci, którzy nie mogli si? wykaza? szlacheckimi korzeniami. Beatyfikowani zostawali zarówno m??czy?ni, jak i kobiety, cz??? z nich nale?a?a do duchowie?stwa, cz??? za? by?a osobami ?wieckimi.


Katarzyna B?aszczyk


Komentarze