Cytaty o ?mierci i ich interpretacja

?mier?. Jak wymowne to s?owo. Czym jest? Z jednej strony nadziej? na ?ycie wieczne, z drugiej strony utrat? tego co doczesne. Czym jest dla osoby, której dotyczy – nie wiemy. Jak powiedzia? wiele lat temu Epikur: „?mier? wcale nas nie dotyczy, bo gdy my istniejemy, ?mier? jest nieobecna, a gdy tylko ?mier? si? pojawi, wtedy nas ju? nie ma”. ?mier? pojawia si? w rozwa?aniach ?yj?cych – gdy? jest elementem naszego ?ycia. Ostatnim elementem, który czeka ka?dego cz?owieka. ?mier? powi?zana jest z cierpieniem – gdy? zwykle wi??e si? z pustk? po stracie drugiej osoby. Nic wi?c dziwnego, i? motyw ?mierci tak cz?sto pojawia si? w przemy?leniach wybitnych poetów, teologów, pisarzy. W swoich rozwa?aniach chcia?abym przytoczy? wybrane cytaty dotycz?ce ?mierci i podj?? prób? ich analizy.

Jim Morrison powiedzia?, wydaje mi si?, ?e trafnie: „Nie ?mier? rozdziela ludzi, lecz brak mi?o?ci”. Osoba któr? prawdziwie kochamy na zawsze pozostanie w naszym sercu, nawet je?li zako?czy?o si? ju? jej ?ycie doczesne. S? jednak rzeczy, które potrafi? bardziej ni? ?mier? oddali? od siebie ludzi, sprawi?, i? bliska osoba staje si? nagle obca – to brak uczucia.

„Przez noc droga do ?witania, przez w?tpienie do poznania, przez b??dzenie do m?dro?ci, przez ?mier? do nie?miertelno?ci.” S?owa wypowiedziane przez Romana Zmorskiego przypominaj?, i? ?mier? tak naprawd? nie jest ko?cem, a paradoksalnie pocz?tkiem – pocz?tkiem ?ycia wiecznego. ?mier? to zako?czenie ?ycia – nie nale?y jednak zapomina?, ?e tylko ?ycia na Ziemi. W?a?ciwie uj?? to Jan Twardowski s?owami: „Kiedy wydaje si?, ?e wszystko si? sko?czy?o, wtedy dopiero wszystko si? zaczyna”.

„Gdy ?mier? jest najwi?kszym niebezpiecze?stwem, pok?ada si? nadziej? w ?yciu; ale gdy si? zna jeszcze straszniejsze niebezpiecze?stwo, pok?ada si? nadziej? w ?mierci” - Søren Kierkegaard, „Czy jest co? gorszego ni?eli ?mier?? ?ycie, je?li pragniesz umrze?” – Seneka M?odszy. ?mier? cz?sto kojarzy nam si? z czym? odleg?ym, czym? czego nie chcemy. My?l o niej nierzadko wzbudza w nas ró?nego rodzaju obawy. Zdarzaj? si? jednak sytuacje w ?yciu ludzi, które sprawiaj?, ?e wieczny spoczynek wydaje si? by? uwolnieniem od doczesnych trosk czy problemów.

„Cierpienie wymaga wi?cej odwagi ni? ?mier?” – Napoleon Bonaparte. Przytoczone s?owa przypominaj? nam, i? ?ycie wymaga wielu po?wi?ce?, nigdy jednak nie warto wybiera? „drogi na skróty”. Z pozoru jest to naj?atwiejsza droga, bo ko?czy czas cierpie? i zabiera problemy. Sztuk? jest jednak prze?y? ?ycie od pocz?tku do ko?ca – godz?c si? na to co przygotowa? dla nas los i stawiaj?c temu czo?o. Cytat Napoleona mówi, i? ewentualne odebranie sobie ?ycia to tchórzostwo, a ka?dy cz?owiek powinien z godno?ci? przyj?? to co daje, czy zabiera ?ycie.

„?mier? nadaje pi?kno ?yciu. Tylko sztuczne kwiaty nie umieraj?” - Ma?gorzata Musierowicz. ?wiadomo?? tego, i? ?ycie na Ziemi nie trwa wiecznie sprawia, ?e mo?emy cieszy? si? ka?d? chwil? i prze?ywa? intensywnie te wi?ksze i te mniejsze rado?ci. Wiedza, ?e nie jeste?my w stanie zatrzyma? ?ycia na zawsze mo?e by? motywacj? do cieszenia z tego, co jest nam dane „tu i teraz” – bowiem nie wiemy jak d?ugo b?dziemy mie? szcz??cie z tego korzysta?. Trafnie uj?? ten problem równie? Paulo Coelho, mówi?c, i? „?wiadomo?? ?mierci pobudza do ?ycia” oraz „zazwyczaj widmo ?mierci sprawia, ?e bardziej szanujemy ?ycie”.

Pi?kne i wymowne s? s?owa ksi?dza Jana Twardowskiego: „?pieszmy si? kocha? ludzi, tak szybko odchodz?”. Jak?e cz?sto chcieliby?my cofn?? czas – przeprosi?, wybaczy?, powiedzie? jak bardzo si? kocha?o… Ale jest ju? za pó?no.

„W momencie ?mierci bliskiego uderza cz?owieka ?wiadomo?? niczym nie daj?cej si? zape?ni? pustki” - Józef Stanis?aw Tischner. Utrata bliskiej osoby to zawsze du?y cios, ogromna strata. Mamy ?wiadomo?? tego, i? tak naprawd? zako?czy?o si? tylko ?ycie doczesne, a zaczyna wieczne – jednak z naszego ludzkiego punktu widzenia jest nam ci??ko i czujemy si? samotni. „Nie sposób oswoi? si? ze ?mierci?. ?o?nierze, lekarze i przedsi?biorcy pogrzebowi widz? j? bez przerwy i przyzwyczajaj? si? do pewnych jej aspektów, lecz nie do jej istoty. Nie s?dz?, aby ktokolwiek to potrafi?. Dla mnie otrzymanie wiadomo?ci o ?mierci bliskiej osoby jest jak droga w dó? po znanych, lecz pogr??onych w mroku schodach. Chodzi?e? nimi milion razy i wiesz, ile stopni jeszcze przed tob?, ale gdy chcesz stan?? na nast?pnym, okazuje si?, ?e go nie ma. Potykasz si? i nie mo?esz w to uwierzy?. I od tej pory b?dziesz si? tam potyka? cz?sto, poniewa?, jak wszystkie rzeczy, do których przywyk?e?, ten brakuj?cy stopie? sta? si? cz?stk? ciebie” – Jonathan Carroll. Warto wtedy przynajmniej próbowa? zag??bi? si? w g??bszy sens ?mierci i wierzy?, ?e ta osoba, której nie ma ju? na Ziemi, jest szcz??liwa w Niebie…

?mier? jest pewna i nie ominie nikogo – „Jeste?my skazani na ?mier? i my, i wszystko, co nasze”, „Ani wielki, ani ma?y nie uniknie ?mierci” - Horacy. Mo?emy tak?e przeczyta? w Biblii: „Wiemy bowiem, ?e je?li nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, b?dziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie r?k? uczyniony, lecz wiecznie trwa?y w niebie.” (2 Kor 5,1). S?owa te przypominaj? nam o tym czym jest ?mier? w zamy?le Boga i jaki jest jej cel.


Agnieszka Niemiec

?ród?o:

http://www.cytaty.info/temat/smierc/1

http://www.biblia-wnioski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=5

http://cytaty.eu/motyw/smierc.html  


Komentarze