Czytania liturgiczne

Czytania to zawsze obecny element Mszy ?wi?tej. ?ród?em Objawionego S?owa, z którego Ko?ció? czerpie, jest Biblia. Zarówno wszystkie czytania mszalne, jak i ?piewy s? oparte na tekstach ksi?g natchnionych. Liturgia, której g?ównym punktem jest sprawowanie Eucharystii, daje mo?liwo?? rozpowszechniania S?owa Bo?ego i przybli?a wiernych do Boga. Tekst spisany w Pi?mie ?wi?tym jest bowiem S?owem ?ywym.

Czytania liturgiczne kszta?tuj? modlitw? ca?ej wspólnoty chrze?cija?skiej. W zwi?zku z tym, Liturgia s?owa musi by? przygotowana bardzo starannie – zarówno w kwestii odczytania tekstów, jak i przy ich interpretacji. Czytania liturgiczne powinny by? wykonywane przez starannie do tego przygotowan? osob?, która w odpowiedni sposób przeka?e S?owo Bo?e wiernym. Zaleca si?, aby lektor pomodli? si? przed czytaniem o to, by godnie g?osi? S?owo Bo?e.

Sobór Watyka?ski II wprowadzi? reform? liturgiczn?, której zamys?em by?o udost?pnienie wiernym ca?ego bogactwa tre?ci Pisma ?wi?tego. Lekcjonarz mszalny przewiduje czytanie w cyklach trzyletnich w niedziele g?ównych tekstów trzech pierwszych Ewangelii. W okresie wielkanocnym oraz w czasie okre?lonych obchodów wykorzystywane s? fragmenty Ewangelii ?wi?tego Jana. Istnieje wiele fragmentów Starego i Nowego Testamentu, odczytywanych zarówno w niedziel? i ?wi?ta, jak i w dni powszednie. Czytania liturgiczne stanowi? bardzo wa?ny element ka?dej Mszy ?wi?tej.

Podczas odprawiania Mszy korzysta si? z kilku ksi?g: msza?u, lekcjonarza, modlitw powszechnych. Msza? zawiera zarówno teksty sta?e Mszy ?wi?tej, jak i zmienne, a tak?e przepisy omawiaj?ce jej sprawowanie. Powsta? on w wyniki po??czenia kilku ksi?g:

  • sakramentarza – dotyczy sposobu sprawowania sakramentów ?wi?tych,

  • lekcjonarza – sk?ada si? z czyta? biblijnych na okre?lone dni roku liturgicznego,

  • antyfonarza – jest to ksi?ga liturgiczna, która zawiera zbiór antyfon.

W Polsce u?ywany jest Msza? Rzymski dla diecezji polskich, który zosta? wydany w roku 1986. Sk?ada si? on z kilku cz??ci:

  1. Wst?p

  2. Formularze mszalne roku liturgicznego

  3. Obrz?dy Mszy ?wi?tej

Na Wst?p sk?ada si? Ogólne Wprowadzenie do Msza?u Rzymskiego, zawieraj?ce normy zwi?zane ze sprawowaniem Mszy ?wi?tej, kalendarz liturgiczny. Formularze mszalne u?o?one s? w kalendarzowej hierarchii niedziel i ?wi?t. Obrz?dy Mszy ?wi?tej to uk?ad Mszy z jej elementami sta?ymi, modlitwami eucharystycznymi. Wa?n? ksi?g? u?ywan? podczas Mszy ?wi?tej jest tak?e lekcjonarz. Zawiera on czytania z Pisma ?wi?tego na poszczególne dni roku liturgicznego. Jako osobna ksi?ga wprowadzony zosta? po Soborze Watyka?skim II. Wcze?niej czytania umieszczone by?y wraz z innymi tekstami w Mszale. I jedna i druga ksi?ga (msza? i lekcjonarz) s? potrzebne do celebrowania liturgii Mszy ?wi?tej.

Czytania liturgiczne s? przepe?nione g??bi? my?li Bo?ego Objawienia. Dlatego w Ko?cio?ach Katolickich Pismo ?wi?te czytane jest najcz??ciej przez odpowiednio przygotowane do tego osoby.

Liturgia s?owa sk?ada si? z czyta? Biblijnych, ?piewu mi?dzy czytaniami, Ewangelii, Homilii, wyznania wiary (credo), modlitwy powszechnej. W niedziele i ?wi?ta spotykamy si? z trzyletnim cyklem czyta?. Na poszczególnych Mszach ?wi?tych w niedziele i uroczysto?ci s? trzy czytania liturgiczne – za Starego Testamentu, z Listów Apostolskich lub Apokalipsy, a tak?e z Ewangelii. Na dni powszednie wyznaczone s? dwa czytania – pierwsze z Starego i Nowego Testamentu, a drugie z Ewangelii.

Pismo ?wi?te jest niezwyk?? ksi?g? w ?yciu ka?dego chrze?cijanina. Nie nale?y jej wi?c czyta? jak „zwyk?ej ksi??ki”. Jest ona ?ród?em odpowiedzi na nurtuj?ce cz?owieka pytania, S?owem Boga kierowanym do wiernych. W trakcie czyta? liturgicznych podczas Mszy ?wi?tej przemawia wi?c do nas sam Bóg.


Agnieszka Niemiec


Komentarze