Wieczny odpoczynek

„Wieczny odpoczynek racz im da? Panie, a ?wiat?o?? wiekuista niechaj im ?wieci na wieki wieków” S? to s?owa modlitwy wznoszonej w intencji osób zmar?ych ,w której prosimy o spokojny odpoczynek po ich ?mierci. Modlitwa ta jest jedn? z g?ównych odmawianych w ko?cio?ach. Jednak czy wi?kszo?? chrze?cijan zna genez? i przes?anie tych s?ów.

Modlitwa „ Wieczny odpoczynek” pochodzi z czwartej i nie uznawanej za kanoniczn? Ksi?gi Ezdrasza. Jest to tekst staro?ytny i jako nieliczny tekst niepewnego pochodzenia wykorzystywany w liturgii ko?cio?a chrze?cija?skiego .Cho? pierwotnie napisany zosta? napisany w j?zyku greckim, wi?kszo?? chrze?cijan zna j? w j?zyku ?aci?skim . S?owo „requiem” z ?aciny na pocz?tku oznacza?o wy??cznie zabawa czy relaks. Dopiero w czasie trwania poklasycznej ?aciny s?owo to nabra?o znaczenia odpoczynek kojarzonego g?ównie z liturgi? pogrzebu. Natomiast zdanie „ a ?wiat?o wiekuiste” w obecnych czasach oznacza?o by ci?g?e , nieprzerwane. Czyli mo?na t?umaczy? jako nieprzerwane ?wiat?o a odnosz?c do przes?ania modlitwy „ ci?g?? jasno??, mi?o?? od Boga”. Warto tak?e zwróci? uwag? na to ,?e modlitwa ta nie jest odmawiana tylko w chrze?cija?skiej wierze .Tak?e prawos?awni , którzy wierz? tylko w Biblie hebrajsk?, modlitw? „wieczny odpoczynek” prosz? o stawiennictwo za bliskimi zmar?ymi. Mo?na wywnioskowa? , ?e modlitwa ta ma w sobie du?o nadziei , du?o pró?b osób ?egnaj?cych zmar?ych.

.Sam tytu? modlitwy jak i pierwsze s?owa „Wieczny odpoczynek racz im da? Panie” sugeruje o pro?bie stawiennictwa za bliskie nam zmar?e osoby. Prosimy o ich „wieczny odpoczynek” czyli o to by zmar?e dusze mog?y znale?? ukojenie, bezpiecze?stwo w?ród Boskiej istocie przy jego boku. W dalszych s?owach „ a ?wiat?o?? wiekuista niechaj im ?wieci na wieki wieków” wznosimy pro?by o to by zawsze ?wieci? , odbija? si? dla nich blask mi?o?ci i dobroci Boga , by nigdy go im nie zabrak?o.

Wiele osób twierdzi tak?e , ?e odmawiaj?c ta modlitw? pomagamy osobom zmar?ym spokojnie doj?? do swojego miejsca po ?mierci. Ich zdaniem s?owa te pozwalaj? na spokojne po?egnanie si? z ?yciem doczesnym i z bliskimi osobami. Inni chrze?cijanie , którzy wierz? w ?ycie „po ?mierci” odmawiaj? t? modlitw? w momencie, gdy ich zdaniem dusza „b??ka si?” po mi?dzy ?wiatem ?ywych a ?wiatem umar?ych. Twierdz? , ?e odmawianie tych s?ów u?atwi , przyspieszy odnalezienie dogodnej drogi do spokojnego odej?cia z tego ?wiata. Tak?e dla osób ?egnaj?cych bliskich, modlitwa ”wieczny odpoczynek” pomaga w pogodzeniu si? z utrata kogo? wa?nego w ?yciu. Dzi?ki niej wierz? , ?e w jaki? sposób mog? przyczyni? si? do spokojnego odej?cia do Boga. Równie? osoby nie do ko?ca pewne swojej wiary , cz?sto odmawiaj? ta modlitw? i prosz? o stawiennictwo za kogo? bliskiego . Wierz? , ?e s?owa wypowiadane w tej modlitwie pomog? w spokojnym przej?ciu do nowego ?ycia . Wierz? , ze ich zmar?a bliska osobie osi?gnie wieczny odpoczynek czyli ?wiadome , dobrowolne zjednoczenie z Bogiem.

Dla osób wierz?cych czy te? nie wa?na jest ?wiadomo?? , zmar?a bliska osoba w ostatniej swojej podró?y nie b?dzie sama. Chc? wierzy? , ?e za po?rednictwem tej?e modlitwy taka osoba poczuje blisko?? ,wstawiennictwo innych. Tak?e ci , którzy pozostaj? tu na ziemi chcieliby wiedzie? ,?e maj? kogo? tzw. ”swojego anio?a”, który ich wys?ucha i w pewnym sensie pomo?e. Wiele osób wierzy w to , ?e „ tam w niebie” kto? nad nimi czuwa, pomaga. Dla wielu z nich takimi osobami s? zmar?a matka ,ojciec, przyjaciel dlatego modl?c si? ta modlitw? w pewien sposób chc? im podzi?kowa? za te stawiennictwo.

Intencja w jakiej wypowiadana jest modlitwa ”wieczny odpoczynek” mo?e by? ró?na. Mo?e by? to ostanie po?egnanie, podzi?kowanie, przypomnienie lub by? po prostu codzienna modlitwa za innych zmar?ych. Wa?ne jest jednak to by s?owa „Wieczny odpoczynek racz im da? Panie, a ?wiat?o?? wiekuista niechaj im ?wieci na wieki wieków” by?y wypowiadane z zrozumieniem ich powagi , ich przes?ania.


Anna Muszy?ska  


Komentarze