Mowa po?egnalna

?mier? jest zjawiskiem ponadczasowym, takim, które istnieje od zawsze i b?dzie istnia?o. ?mier? - z czym nam si? kojarzy to s?owo? My?l?, ?e ka?dy nas wie, co to jest ?mier?. To zako?czenie ludzkiego ?ycia, koniec naszej egzystencji na ?wiecie. Pomijaj?c kwesti? ?wiadomo?ci, postawy cz?owieka wobec ?mierci, po?egnanie bliskich, którzy zmarli, wymaga okre?lonej oprawy. Po ?mierci zmar?ych chowa si? w grobach i urz?dza pogrzeby w celu jak najlepszego po?egnania. Dzi? w?ród ludzi zupe?nie zanikaj? towarzysz?ce mu elementy tradycji i wierze?, sprowadzaj?c pogrzeb do ceremonia?u i formu?ek ko?cielnych. Wi??e si? to m. in. z malej?cym uczuciem l?ku przed ?mierci? i zmar?ymi.

?mier? bliskiej nam osoby jest ogromn? strat? i wielkim ciosem w naszym ?yciu, powoduje w nas uczucie pustki na d?ugi czas i pomimo ?wiadomo?ci, ?e czas goi rany jest nam smutno i ci??ko to zmieni?. Pogrzeb to nie tylko fizyczne po?egnanie z blisk? nam osob?, warto jest wtedy te? duchowo rozsta? si? z najbli?szymi wspominaj?c ich jak najlepiej, tak by tylko to, co najlepsze pozosta?o w pami?ci ?yj?cych.

Wa?n? cz??ci? ceremonii pogrzebowej powinno sta? si?, zatem wyg?oszenie przemowy by odda? ho?d zmar?emu. Przemówienie jest pochwaln? mow?, ma na celu wspominanie umar?ego, a zaszczyt jej wyg?aszania przypada zazwyczaj osobie najbli?szej. Mowa po?egnalna powinna wychodzi? z potrzeby serca, by? pe?nym zadumy, nad ko?cem ?ywota, wyst?pieniem. Celem takiej przemowy jest wspominanie wspólnie sp?dzonych momentów, dobrych sytuacji, najlepszych cech zmar?ego, zas?ug oraz wszystkiego tego dobrego, co zostawi on w sercach wszystkich po swoim odej?ciu.

Przemowy po?egnalne zazwyczaj pisane s? na cze?? osób zas?u?onych i znanych, ale mog? by? pisane tak?e ku czci osób zwyk?ych. W pierwszym przypadku w szczególny sposób podkre?la si? i wychwala wszystkie osi?gni?cia i zas?ugi nie?yj?cego, w drugim natomiast, je?li takowych nie ma, mo?na zast?pi? je zabawnymi momentami z ?ycia z udzia?em osoby zmar?ej. Przemówienie takie pozwala rozlu?ni? nieco atmosfer? i poprawi? humor ?a?obników.

W mowie pogrzebowej przywo?uje si? elementy biograficzne, warto te? wcze?niej skonsultowa? owy tekst z rodzin?, by móc jeszcze zawczasu skorzysta? z ich sugestii. Warto te? wcze?niej prze?wiczy? sobie przemow? w celu unikni?cia przypadkowych wpadek. Mowa po?egnalna taka nie powinna wyp?ywa? z konieczno?ci, czy przymusu, bo lepiej napisa? krótko i zwi??le, prosto z serca, ni? zbyt d?ugi potok nieistotnych b?d? ogólnikowych zda?.

Na wst?pie zacznijmy od naszych przemy?le? dotycz?cych ?mierci, zaskoczenia, jakie ona powoduje, opiszmy nasz smutek. Nast?pnie poinformujmy zgromadzonych, kim dla nas by?a osoba zmar?a, jak dosz?o do jej poznania, powiedzmy o kilku zabawnych sytuacjach, jakie nieraz wspólnie z nim mogli?my wspomina?. Powiedzmy zgromadzonym co? wi?cej o osobie, która odesz?a ile mia? lat, gdzie mieszka?, co lubi?a robi?, gdzie pracowa?a, ogólnie rzecz bior?c kilka wa?nych informacji biograficznych z ?ycia nieboszczyka. W dalszej cz??ci mo?emy przytoczy? kilka anegdot, jakie? historie zwi?zane z nami i zmar?ym, ukazuj?c jego najlepsze cechy, co pozwoli rozbudzi? pozytywne emocje ?a?obników, cho? na chwil? oderwa? si? od tragedii i zmniejszy? ból po stracie. Na zako?czenie powspominajmy o wa?nych rzeczach lub czynach, dzi?ki którym nie?yj?cy zas?u?y? si? dla ?wiata b?d? swojego otoczenia.

Najlepsze przemowy to takie, które napisane s? j?zykiem zwyk?ym, potocznym, czasem nieco zabawnym. Mowa pogrzebowa mo?e by? wyg?aszana zarówno na mszy ?a?obnej jak i podczas pochówku na cmentarzu.


Paulina Niczyporuk  


Komentarze