Wiersze o ?mierci

Powiada si?, ?e m?odo?? jest czasem rado?ci, beztroski, preludium ku pe?noletno?ci. Ludzie u progu doros?o?ci powinni czerpa? z ?ycia pe?nymi gar?ciami i wr?cz zara?a? optymizmem. Jednak w tym do?? powszechnym mniemaniu, ró?owe okulary stereotypu, cz?sto nie dopuszczaj? do ?wiadomo?ci czy to rówie?ników, czy z pozoru bardziej wyczulonego otoczenia doros?ych, ?e za nieskr?powan? twórczo?ci?, mo?e czai? si? co? znacznie powa?niejszego, bardziej mrocznego, nieodgadnionego. Co?, z czym nastolatek sobie po prostu nie radzi…

W powszechnym mniemaniu w zasadzie jedynym obowi?zkiem ucznia, czy to tego z gimnazjum, liceum, czy technikum jest nauka i nic ponad to. Wszelkie przymioty uto?samiane z dojrzewaniem oscyluj? wokó? poj?? s?onecznych, promiennych, radosnych, wr?cz zniewalaj?cych optymizmem i niecierpliwo?ci? przed wszelkimi wspania?o?ciami, jakie niesie ze sob? ?ycie. Ilu z nas, gdyby mia?o tak? sposobno??, ale zachowuj?c dzisiejsz? wiedz? ulepszy?oby co? w swoim ?yciu, korzystaj?c z niego pe?nymi gar?ciami? M?odo?? od wieków stanowi?a kult wszelkiego po??dania. Poszukiwacze jego ?róde? nale?? ju? do zamierzch?ej przesz?o?ci, lecz ilu z nas nie spogl?da z rozrzewnieniem na dzisiejsz? m?odzie? i czekaj?ce j? ?wietlane perspektywy? St?d wszelkie odmiany, czy oznaki subkultury lub tak? „fanaberi?”, jak pisanie wierszy, cho?by o ?mierci traktujemy z przymru?eniem oka, ewentualnie, jako wysublimowany artyzm.

Przemijanie od zarania dziejów stanowi?o doskona?? po?ywk? dla poetów i pie?niarzy. Cz?owieka fascynuje jego krucho??, ulotno??, fakt, i? jest na ziemi tylko go?ciem. Podczas gdy on odchodzi, pozostaje po nim jego poezja, za? poezja opisuj?ca ?miertelno?? jednostki, tym bardziej zachowa si? w pami?ci potomnych. Jest oznak? nie?miertelno?ci, czego? odwrotnego wobec ?mierci. Wiersze o ?mierci a zw?aszcza ich pisanie, szczególnie przez ludzi m?odych nie jest niczym nadzwyczajnym, cho? z drugiej strony nie jest to te? fakt, który mo?na, ot tak zbagatelizowa?. Niektórzy psychologowie spo?eczni uwa?aj?, i? jest to swoista forma buntu, wyraz poszukiwania nowej to?samo?ci spo?ecznej, grupowej i indywidualnej. Jest to cz?sto najlepsza forma samookre?lenia, poprzez przelanie my?li na papier. Nawyk, z którego z czasem si? wyrasta. Je?li ów nawyk przerodzi si? w artyzm, to tylko z po?ytkiem dla ogó?u, przyk?adem jest cho?by tzw. grono poetów przekl?tych, Halina Po?wiatowska, czy s?awetna Padlina Baudelairea. Jednak nie nale?y przej?? oboj?tnym, je?li nastolatek pisz?cy o ?mierci zacz?? nagle inaczej si? zachowywa?.

Szacuje si?, i? wspó?cze?nie na depresj? cierpi a? 40 % m?odych Polaków. Depresja coraz cz??ciej przytrafia si? m?odym ludziom, który obawiaj? si?, ?e s? skazani na ?ycie szare, ubogie i bez perspektyw. Dotyczy to przede wszystkim uczniów zawodówek, ale te? osób ucz?cych si? w liceach, którzy czuj?, ?e odpadli z wy?cigu do kariery. Pi?tno dzisiejszego ?wiata wymaga nieustannego dostosowywania si? do zmiennych warunków rynkowych i tu subkultura, czy ucieczka w pisanie stanowi ?ród?o wyizolowanej oazy, za? papier przyjmie ka?d? pustk?, u?ud? i st?d coraz bli?ej do poezji o ko?cu ?ycia. Obecnie m?odzi ludzie mog? publikowa? swoj? twórczo??, mi?dzy innymi w Internecie, nie nara?aj?c si? na odrzucenie, jakie cz?sto nios? ze sob? wszelkie ogólnopolskie konkursy. Tematyka ?mierci posiada najwi?ksz? liczb? ods?on, co z kolei mo?e prowadzi? do wniosku, i? jest to w zasadzie temat najbardziej „chodliwy”, je?li chodzi o wyraz twórczo?ci w?asnej.

W moim osobistym odczuciu nie nale?y l?ka? si? samej twórczo?ci dotycz?cej tematyki przemijania. Wiersze o ?mierci musi „przebole?” ka?dy bardziej wra?liwy dorastaj?cy m?ody cz?owiek. Je?li faktycznie cokolwiek nas zaniepokoi w zachowaniu naszego przyjaciela, znajomego, dziecka, które nagle zacz??o pisa? tylko i wy??cznie o ?mierci, zawsze warto najpierw porozmawia?, nim podejmie si? pospieszne kroki. Nie zawsze tematyka ?mierci w liryce jest równoznaczna z g??bok? depresj?, ale nie przecz?, i? mo?e z ni? by? w niektórych przypadkach powi?zana. Pi?tno, cierpienie, smutek, przemijanie, zawsze stanowi?y ?ród?o ludzkiej inspiracji, ciekawo?ci, wr?cz dziwnej podniety. Niech ?wiadcz? o tym, cho?by serwisy poetyckie z wierszami w?a?nie o ?mierci, czy popularno?? poetów, bez skr?powania rozpowiadaj?cych o nieuchronno?ci i krucho?ci ?ycia.


Anna Maria Kozio?


?ród?a:

http://wiersze-smierc.humoris.pl/wiersze-o-smierci-o-koncu-zycia-wiersze-wierszyki-poezja-smierc-koniec-zycia/page/1 wy?wietlone 12.09.2011 r.

http://wizaz.pl/forum/showthread.php?t=364065 wy?wietlone 12.09.2011 r.

http://www.depresja.pl/news.php?backpath=/&newsId=27 wy?wietlone 12.09. 2011 r.

Heatherton T., Kleck R., Hebll M., Hull J., Spo?eczna psychologia pi?tna, Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008r., s.325  


Komentarze