Charyzmaty Ducha ?wi?tego

Duch ?wi?ty jest Bogiem, jest jedn? z Trzech Osób Trójcy ?wi?tej. Zostaje dany ka?demu chrze?cijaninowi podczas Chrztu ?wi?tego. W trakcie sakramentu Bierzmowania otrzymujemy pe?ni? darów Ducha ?wi?tego (dar m?dro?ci, rozumu, rady, m?stwa, umiej?tno?ci, pobo?no?ci oraz boja?ni Bo?ej). Duch ?wi?ty kieruje cz?owieka ku Bogu, uczy pe?nego zaufania i zawierzenia, uwalnia od l?ku, uczy modlitwy wyp?ywaj?cej z serca, pomaga walczy? ze s?abo?ciami. Jego najcz??ciej spotykanym symbolem jest go??bica. Charyzmaty Ducha ?wi?tego s? to wyj?tkowe dary ?aski Bo?ej. Bóg pozwala u?ywa? ich w sposób w?a?ciwy i czyni? z nich po?ytek. Dane s? one przede wszystkim dla korzy?ci bli?nich oraz jako znaki pos?annictwa niezb?dne do wype?nienia danej od Boga misji.

Charyzmat, w omawianym przypadku, oznacza „dar darmo dany”, szczególny dar ?aski pochodz?cej od Boga. Jako pierwszy mówi o nim ?wi?ty Pawe?. Wymienia takie charyzmaty jak: dar m?dro?ci s?owa, dar umiej?tno?ci poznawania, dar wiary, dar uzdrawiania, dar czynienia cudów, dar proroctwa, dar rozeznania duchów, dar j?zyków, dar t?umaczenia j?zyków.

Zrozumienie roli charyzmatów w wspólnocie Ko?cio?a u?atwia Pierwszy List ?wi?tego Paw?a do Koryntian. Naucza on, i? Charyzmaty Ducha ?wi?tego podzieli? nale?y na:

1. Zwyczajne – Ko?ció? okre?la je jako szerzej rozpowszechnione. S? to setki darów, którymi na co dzie? Duch ?wi?ty obdarza wiernych, pomagaj?c im w owocnym i pe?nym uczestnictwie w ?yciu wspólnoty.

2. Nadzwyczajne– s? to ?aski, których posiadanie nie le?y w zakresie naturalnych mo?liwo?ci cz?owieka (na przyk?ad: dar proroctwa, czynienia cudów, uzdrawiania).

Charyzmaty s? bardzo ró?ne, ??czy je jednak fakt, i? wszystkie pochodz? od Ducha ?wi?tego i s?u?? po?ytkowi Ko?cio?a, wspólnemu dobru. ?wi?ty Pawe? w Pierwszym Li?cie do Koryntian zaznacza jednak, i? najwy?szym darem jaki mo?emy otrzyma? i jakim mo?emy s?u?y? innym ludziom i Bogu, jest mi?o??.

Sporo uwagi zagadnieniu charyzmatów po?wi?caj? dokumenty Soboru Watyka?skiego II. Wcze?niejsze wzmianki na ten temat s? raczej nieliczne i nie odpowiadaj? wyczerpuj?co na pytania dotycz?ce omawianej kwestii. Zagadnienie charyzmatów pojawia si? w dokumentach soborowych trzyna?cie razy. S? to zarówno pojedyncze informacje na temat dzia?ania Ducha ?wi?tego w Ko?ciele, jak i zalecenia u?atwiaj?ce rozeznanie charyzmatów i odnosz?ce si? do ich wykorzystywania w wspólnocie. Istniej? równie? dokumenty soborowe mówi?ce o charyzmatach w sposób bardziej wszechstronny – okre?laj? one istot? szczególnych darów Ducha ?wi?tego i ich znaczenie w ?yciu Ko?cio?a. Nauka Soboru da?a mocny impuls do rozwoju ko?cielnych ruchów charyzmatycznych. Wp?yn??a równie? na to, i? poj?cie charyzmatu na sta?e zadomowi?o si? w teologii oraz w nauczaniu Magisterium.

Istot? charyzmatu Ducha ?wi?tego jest szczególna ?aska. Mo?na j? dostrzec w wielu aspektach ?ycia. Bardzo znamienny jej przejaw stanowi? ró?nego rodzaju zgromadzenia zakonne, które powstaj? z natchnienia Ducha ?wi?tego. Tylko Duch ?wi?ty mo?e zakrzewi? w cz?owieku powo?anie do ca?kowitego oddanie si? s?u?bie Bogu i pod??aniu za Chrystusem w ubóstwie, pos?usze?stwie, czysto?ci. Duch ?wi?ty mo?e obdarzy? ludzi szczególn? ?ask?, dzi?ki której maj? oni si?y, by zdecydowanie kroczy? ku Bogu i ?y? zgodnie z jego nauk?, a tak?e przezwyci??a? swoje u?omno?ci.

Charyzmaty powinny pe?ni? rol? pomocy w procesie ewangelizacji i s?u?y? ca?ej wspólnocie chrze?cija?skiej. Ka?dy cz?owiek mo?e otrzyma? od Ducha ?wi?tego dar charyzmatyczny, a posiadaniem takiej ?aski mog? poszczyci? si? nie tylko wybra?cy opieraj?cych mocno i wytrwale ca?e swoje ?ycie na wierze. Cz?sto Charyzmaty Ducha ?wi?tego s? dane równie? grzesznikom, którzy uwierzyli w Boga i postanowili si? nawróci? – s? one w tym przypadku wezwaniem do sta?ego odt?d d??enia do ?wi?to?ci i do?wiadczania dzia?a? Bo?ych w swoim ?yciu. Ludzie otrzymuj? poszczególne charyzmaty, aby dzia?a? dla dobra wspólnoty Ko?cio?a i umacnia? innych w wierze. Ka?dy wierz?cy cz?owiek mo?e otrzyma? dar charyzmatyczny, który pomaga zrozumie? sposób dzia?ania, niezwyk?o?? i wielko?? Boga.

Dzi?ki dzia?aniu Ducha ?wi?tego mo?liwa jest bezinteresowna s?u?ba Bogu, a tak?e drugiemu cz?owiekowi. S?u?ba, której podstaw? jest mi?o??. Duch ?wi?ty przejawia si? w tych, którzy staraj? si? ?y? w my?l Ewangelii. Jego dary s? wielorakie – rozdziela mi?dzy wiernych szczególne ?aski, dzi?ki którym poszczególni ludzie mog? wype?nia? okre?lone misje, dzia?a? na rzecz rozbudowy Ko?cio?a i krzewienia wiary, czy te? rozwijania braterskiej wspólnoty mi?dzy Ludem Bo?ym.


Agnieszka Niemiec


?ród?o:

http://kosciol.wiara.pl/doc/489484.Wszystko-o-Duchu-Swietym/7

http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/prowadzenie-spotkainmenu-33/charyzmaty-mainmenu-58/388-duch-wity-charyzmaty-i-w-pawe

http://mateusz.pl/mt/tm/tm-dsdk.htm

http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/index.php/fragmenty-ksiazek-czytelnia-137/597-charyzmaty

http://www.kuznia.kuria.gliwice.pl/images/stories/Kazania/2010/IV%20Niedziela%20Wielkiego%20Postu%20-%20Dary%20i%20Charyzmaty%20Ducha%20%C5%9Awi%C4%99tego.pdf

http://glosojcapio.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid=63

http://franciszek.archidiecezja.wroc.pl/wzon/index.php?m=katechezy&n=charyzmaty

http://www.tyniec.benedyktyni.pl/ps-po/?p=3512

http://www.bdnp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=144:bdmy-wiadkami-mioci-moc-ducha-witego-duch-wity-rodem-charyzmatu-zgromadzenia-czerwiec-2010-r&catid=21:konferencje&Itemid=124 


Komentarze